Przetargi.pl
Remont sal i korytarzy oraz schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2018-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 1525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sal i korytarzy oraz schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:  malowanie sal i korytarzy w segmencie A: • parter: 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66; • I piętro: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134; • II piętro: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213  malowanie korytarzy w segmencie B: • parter: 76, 77, 81, 82; • I piętro: 141, 142, 143; • II piętro: 221, 222, 223;  remont schodów zewnętrznych; Zakres robót budowlanych:  przygotowanie malowanych pomieszczeń do wykonywania prac tzn. przeniesienie sprzętów, mebli i innych elementów wyposażenia placówki we wskazane przez Dyrektora miejsce,  zabezpieczenie pozostałych w salach, korytarzach i innych pomieszczeniach sprzętów i wyposażenia takich jak: opraw oświetleniowych, okien wraz z parapetami, drzwi, podłóg itp.,  przygotowanie ścian i sufitów do malowania: zmycie i oczyszczenie zabrudzeń, likwidacja wykwitów i zacieków, usunięcie luźnych i odparzonych fragmentów powłok malarskich i tynków, uzupełnienie i likwidacja uszkodzeń tynków poprzez szpachlowanie, zagruntowanie preparatem głęboko penetrującym,  dwukrotne malowanie ścian do uzyskania jednolitego koloru farbą emulsyjną lateksową do wysokości ok. 2,0m, kolor do ustalenia z Dyrektorem placówki,  dwukrotne malowanie ścian do uzyskania jednolitego koloru farbą emulsyjną powyżej wysokości 2,0m, kolor do ustalenia z Dyrektorem placówki,  dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną kolor biały,  dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur w salach lekcyjnych oraz rur grzewczych na korytarzach,  dwukrotne malowanie farba lateksową osłon grzejników na korytarzach,  dwukrotne malowanie farbą lateksową drzwi i ościeżnic,  ułożenie listew przypodłogowych na korytarzach na 2p w segmencie A i na 1p i 2p w segmencie B oraz wycięcie cokołów wykładziny kauczukowej na podłogach w tychże na korytarzach  remont schodów zewnętrznych polegający na zerwaniu istniejących płytek, skuciu nierówności betonu, uzupełnieniu posadzki, położeniu izolacji z folii w płynie, gruntowanie powierzchni schodów, szlifowanie powierzchni betonowej, ułożenie płyt granitowych płomieniowanych gr. 2cm, antypoślizgowych, mrozoodpornych  naprawa tynków zewnętrznych z malowaniem  czyszczenie powierzchni poręczy ze starej farby wraz z gruntowaniem farbą podkładową i malowaniem,  roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania w/w prac,  prace porządkowe tj. mycie okien, podłóg itp.  wywóz zdemontowanych elementów na odległość do 29 km,  wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej: świadectwa dopuszczenia (certyfikaty, atesty, deklaracje) do obrotu oraz stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane na zastosowane materiały, świadectwa zgodności wbudowanych materiałów z dokumentami odniesienia, oświadczenie kierownika budowy / robót: o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami prawa, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. Wymagania związane z realizacją zamówienia 1. Wymagana jest praca w systemie dwuzmianowym. 2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2017.1579 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących roboty budowalne, instalacyjne i wykończeniowe w trakcie realizacji zamówienia. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy. 6. Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć a w przypadku uszkodzenia odtworzyć. 7. Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia istniejącego wyposażenia placówki. 8. Kolory farb i okładzin należy przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem i Dyrektorem placówki. 9. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz: - wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8a do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy; - Przedmiar robót – załącznik nr 8b do SIWZ, - Materiały informacyjne - załącznik nr 8c do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 4 do wzoru umowy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 13.2 lit. od b) do e) SIWZ, c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829). f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. c) i d) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. c) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach