Przetargi.pl
Remont rynien i rur spustowych w Inspektoracie ZUS w Kętrzynie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-959 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 521 24 52; 89 521 24 77, , fax. 895 350 228
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 521 24 52; 89 521 24 77, , fax. 895 350 228
  REGON: 17756003700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont rynien i rur spustowych w Inspektoracie ZUS w Kętrzynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont rynien i rur spustowych w I/ZUS w Kętrzynie. 2. Zakres prac do wykonania: a. roboty w zakresie wymiany istniejącego orynnowania; b. roboty w zakresie wymiany istniejących rur spustowych. 3. Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót określony został w projekcie architektoniczno-budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w formularzu cenowym – stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262120-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych). 2. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę określoną w pkt 1 należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP S.A. nr rachunku: 08 1020 5590 0000 0002 9200 7019; 3) Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na: „Remont rynien i rur spustowych w I/ZUS w Kętrzynie; znak postępowania: 230000/271/08/2020-ZAPIII”. 4) Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał w osobnej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie, 1 Maja 10, 10-900 Olsztyn, parter, pok. 105 Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych. Wykonawca może wnieść wadium w postaci elektronicznej w oryginale opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Beneficjentem wadium wnoszonego w przedmiotowej formie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 6) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium lub jego kopia, został załączony do oferty. 7) Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8) Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy (także na przedłużony okres związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 4. ZWROT WADIUM 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. ZATRZYMANIE WADIUM 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na Ofertę składa się: a) Formularz oferty wypełniony zgodnie ze wzorem wg załącznika do SIWZ. b) Formularz Cenowy – wzór wg załącznika do Formularza ofertowego. 2. Oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą w formie wybranej przez wykonawcę zgodnie z SIWZ: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej określonej w SIWZ, oświadczenie/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip, Zaleca się by oświadczenie/a podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym było/y oznakowane kwalifikowanym znacznikiem czasu; b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. a); d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz inne dokumenty o których mowa w SIWZ. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej określonej w SIWZ, oświadczenie/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip, zaleca się by zobowiązanie podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym było oznakowane kwalifikowanym znacznikiem czasu. e) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty w formie określonej w pkt. d), oryginalne pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Zaleca się by pełnomocnictwo podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym było oznakowane kwalifikowanym znacznikiem czasu; f) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy, podpisane i złożone zgodnie z zasadami określonymi w pkt. d). g) W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej określonej w SIWZ., Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Formaty danych muszą być zgodne z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wybór formatu danych przez Wykonawcę musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach