Przetargi.pl
Remont rozdzielnic piętrowych (kolejny etap) w Budynku przy ul. Krzywoustego 4. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/20/AL

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322371334, , fax. 322371334
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  Akademicka 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322371334, , fax. 322371334
  REGON: 00000163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont rozdzielnic piętrowych (kolejny etap) w Budynku przy ul. Krzywoustego 4. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/20/AL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont – modernizacja, wymiana rozdzielń elektrycznych: TS-5 + TO-6; TS-6 + TO-7; TS-9 + TO-10 w pionowych kanałach instalacyjnych na piętrach 1, 2, 3, Budynku Wydziału Chemicznego przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach. Wyeksploatowane tablice bezpiecznikowe bakelitowe z zabezpieczeniami topikowymi instalacyjnymi TZ 63A, TZ 25A i listwami zaciskowymi zostaną zdemontowane i zastąpione nowymi rozdzielnicami blaszanymi, malowanymi proszkowo z drzwiami zamykanymi na klucz. Rozdzielnice z aparaturą zabezpieczeniową modułową i rozdzielczą kompletne, wykonane w układzie sieciowym TN-S. 2. CPV 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, CPV 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 3. Termin wykonania zamówienia: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach