Przetargi.pl
Remont, rozbudowa i przebudowa dróg na terenie gminy Majdan Królewski o nawierzchni asfaltowej z przeniesieniem kaplicy murowanej

Gmina Majdan Królewski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8471073, 8471074 , fax. 158 471 890
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Majdan Królewski
  ul. Rynek
  36-110 Majdan Królewski, woj. podkarpackie
  tel. 15 8471073, 8471074, fax. 158 471 890
  REGON: 83040969500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.majdankrolewski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont, rozbudowa i przebudowa dróg na terenie gminy Majdan Królewski o nawierzchni asfaltowej z przeniesieniem kaplicy murowanej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych „Remont, rozbudowa i przebudo-wa dróg na terenie gminy Majdan Królewski o nawierzchni asfaltowej z przeniesieniem kaplicy murowanej” na zakresach a. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104084R ul. Jagiellońska w Majdanie Królewskim z przeniesieniem kaplicy murowanej. Częściowo w ramach programu „Zwiększenie bezpieczeństwa w drodze do szkoły i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Majdan Królewski” b. Rozbudowa drogi gminnej „Do Tęczy” w Krzątce – od drogi 104105R „Jasionka – Rościuszek”. c. Rozbudowa drogi gminnej publicznej w Komorowie „Do Kopcia” d. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Łąkowa w Majdanie Królewskim na odcinku 437 m e. Remont drogi gminnej nr 104096R „Komorów – Brzostowa Góra” f. Utwardzenie placu w ramach zagospodarowania terenu PSZOK w Rusinowie. g. Budowa drogi gminnej w Komorowie „Za lasem II etap” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Zakres robót: a. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104084R ul. Jagiellońska w Majdanie Królewskim z przeniesieniem kaplicy murowanej. - Otworzenie i wyznaczenie trasy 190 m. - Karczowanie drzew i krzaków. - Usuniecie humusu. - Roboty rozbiórkowe / podbudowy z tłucznia, z gruntu stabilizowanego cementem ,z mieszanek bitumicznych, z płyt żelbetowych, kostki brukowej, krawężników i obrzeży, ogrodzeń z siatki z bramami/. - Roboty ziemne poprzez wykonanie koniecznych wykopów i nasypów orz ukształtowanie kryta i koronę drogi. - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. - Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. - Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. - Podbudowy z betonu asfaltowego z geokompozytem - Frezowanie. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca 8,0 cm. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego SMA 11 warstwa ścieralna 4,0 cm. - Montaż krawężników i obrzeży. - Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm z pasami kostki integracyjnej + krawężniki i obrzeża. - Oznakowanie poziome i pionowe. - Humusowanie i osianie trawą. - Zabezpieczenie gazociągu rurami dwudzielnymi. - Kanalizacja deszczowa / kanały z rur PCV, studnie rewizyjne, wpusty uliczne / - Przebudowa masztu sygnalizacyjnego przejścia dla pieszych - Kanał technologiczny - Przestawienie całej kapliczki według wybranego wariantu organizacji robót / roboty demon-tażowe, ziemne, płyta fundamentowa, konstrukcja stalowa + droga montażowa i transport kapliczki, izolacje, chodnik, malowanie / Zakres obejmuje budowę drogi montażowej oraz elementy i czynności czasowego ograniczenia ruchu na drodze kra-jowej. b. Rozbudowa drogi gminnej „Do Tęczy” w Krzątce – od drogi 104105R „Jasionka – Ro-ściuszek”. - Otworzenie i wyznaczenie trasy 1037 m. - Karczowanie drzew i krzewów. - Zdjęcie warstwy humusu. - Rozebranie nawierzchni z tłucznia.. - Rozebranie ogrodzeń z siatki. - Rozebranie przepustów i ścianek czołowych - Roboty ziemne poprzez wykonanie koniecznych wykopów i nasypów oraz korytowa-nie. - Przepusty pod korona drogi. - Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltowa podbudowy z kruszywa i betonu asfalto-wego - Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. - Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem . - Przepusty pod zjazdami. - Nawierzchnie z kruszywa łamanego pobocza i zjazdy. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4,5 cm. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 3,5 cm. - Zjazdy i pobocza z kruszywa - Roboty wykończeniowe / humusowanie, umocnienie skarp kostka i płytami, umocnie-nie rowu płytami, umocnienie ścieku . - Oznakowanie pionowe. - Ustawienie ogrodzenia z siatki z bramami wykorzystując materiał z rozbiórki ż ewen-tualnym uzupełnieniem elementów uszkodzonych, z nowym cokołem - razem 10 m c. Rozbudowa drogi gminnej publicznej w Komorowie „Do Kopcia” - Otworzenie i wyznaczenie trasy 295 m. - Karczowanie drzew i krzewów. - Zdjęcie warstwy humusu. - Rozebranie nawierzchni z tłucznia. - Rozebranie ogrodzeń murowanych do powtórnego montażu. - Rozebranie przepustów i ścianek czołowych. - Roboty ziemne poprzez wykonanie koniecznych wykopów i nasypów oraz korytowa-nie. - Przepusty pod koroną drogi. - Oczyszczenie istniejących warstw konstrukcyjnych. - Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. - Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem . - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. - Ułożenie siatki na połączeniu warstw technologicznych. - Przepusty pod zjazdami. - Frezowanie nawierzchni. - Nawierzchnie z kruszywa łamanego pobocza i zjazdy. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4,5 cm. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 3,5 cm. - Pobocza i zjazdy z kruszywa. - Odwodnienie / przepusty pod koroną drogi, przepusty pod zjazdami /. - Roboty wykończeniowe / humusowanie, umocnienie skarp kostką i płytami, - Oznakowanie pionowe. - Ustawienie ogrodzenia murowanego z bramami i furtkami wykorzystując materiał z rozbiórki ż ewentualnym uzupełnieniem elementów uszkodzonych, z nowym cokołem – razem 14 m - Regulacja studzienek kanalizacyjnych - Zabezpieczenie kabli. d. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Łąkowa w Majdanie Królewskim na odcinku 437 m - Otworzenie i wyznaczenie trasy 437 m. - Karczowanie drzew i krzewów. - Roboty ziemne. - Profilowanie i zagęszczanie podłoża. - Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4,0 cm. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 4,0 cm. - Pobocza z kruszywa łamanego. - Roboty wykończeniowe / plantowanie skarp /. e. Remont drogi gminnej nr 104096R „Komorów – Brzostowa Góra” - Otworzenie i wyznaczenie trasy 952m. - Roboty ziemne / korytowanie i profilowanie /. - Podbudowa z tłucznia kamiennego. - Skropienie i wyrównanie podbudowy mieszanka asfaltową - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4,0 cm. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 3,0 cm. - Pobocza z kruszywa łamanego. - Roboty wykończeniowe / plantowanie skarp /. - Regulacja studzienek. f. Utwardzenie placu w ramach zagospodarowania terenu PSZOK w Rusinowie. - Otworzenie i wyznaczenie miejsca robót 750,00 m2. - Podbudowa z tłucznia kamiennego. - Skropienie i wyrównanie podbudowy mieszanka asfaltową - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4,0 cm. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 3,0 cm. g. Budowa drogi gminnej w Komorowie „Za lasem II etap” - Otworzenie i wyznaczenie trasy 1188 m. - Regulacja studzienek - Profilowanie podłoża. - Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 5,0 cm. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 4,0 cm. - Pobocza z kruszywa łamanego. - Roboty wykończeniowe / plantowanie skarp /. - Oznakowanie pionowe i poziome
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum), oferta musi spełniać następujące warunki. a. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie podpisują wszyscy Wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik. b. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do repre-zentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w ofercie w oryginale lub w formie notarialnie poświadczonego odpisu. W przy-padku spółki cywilnej dla potwierdzenia uprawnień wspólników reprezentującego(ych) spółkę w prowadzonym postępowaniu wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnic-twa/pełnomocnictw w oryginale lub notarialnie poświadczonego odpisu(ów)/ lub innych dokumentów, z których wynikają zasady reprezentacji spółki (np. umowa spółki; uchwała wspólników – oryginały lub kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”). c. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. d. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na “Wykonawcę”, w miejscu np. “nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika. e. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem. f. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpo-wiednio do Wykonawców występujących wspólnie. g. Ofertę – załącznik nr 7 do SIWZ składa i podpisuje ustanowiony przez Wykonawców peł-nomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub składają i podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Każ-dy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć odrębnie: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do SIWZ. h. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczące danego wykonawcy (np. referencje, polisy), muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. i. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie pro-wadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu na załączniku nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał). Uwaga: Niniejsze oświadczenie (pkt 1b) Wykonawca składa po otwarciu ofert w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach