Przetargi.pl
remont pustostanów lokali mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2023 r. (10 lokali)

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY" ogłasza przetarg

 • Adres: 01-225 Warszawa, ul. Józefa Bema 70
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224958190
 • Data zamieszczenia: 2023-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
  ul. Józefa Bema 70
  01-225 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224958190
  REGON: 000665840
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont pustostanów lokali mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2023 r. (10 lokali)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2023 r. (10 lokali)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.Prace objęte przedmiotem zamówienia obejmują roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne, które należy wykonać zgodnie z zakresem prac określonym w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SWZ.Przedmiary robót określają zakresy prac stanowiących podstawę do wyliczenia wartości ryczałtowego wynagrodzenia dla poszczególnych lokali.Dopuszczalne wartości remontów lokali mieszkalnych wskazane we wzorze umowy określone zostały w Uchwale nr 8375/2022 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 12.04.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach