Przetargi.pl
Remont posadzek II piętra w budynku szkoły korytarz i dwie klatki schodowe.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-853 Kruszyn, ul. Szkolna 15
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 252 84 16 , fax. 54 252 84 16
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie
  ul. Szkolna 15 15
  87-853 Kruszyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 252 84 16, fax. 54 252 84 16
  REGON: 34051736900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmna.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont posadzek II piętra w budynku szkoły korytarz i dwie klatki schodowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni lastrykowych powierzchni podłóg korytarza II piętra budynku głównego szkoły wraz z dwoma ciągami klatek schodowych od parteru na podłogi o powierzchni antypoślizgowej, niepalnej, zmywalnej i odpornej na ścieranie oraz zabudowę ażurową przestrzeni balustrad miedzy podestami schodów i korytarzem w celu uniemożliwienia wychylania się poza balustrady galerii i pochwyty klatek schodowych, a także wykonanie dwustronnych pochwytów klatek schodowych. Zakres prac robót remontowych obejmuje : 1. Zerwanie posadzek z masy lastrykowej, 2. Wywiezienie i utylizacja gruzu, 3.Gruntowanie podłoża, 4.Wykonanie warstw wyrównawczych podłoża, 5. Ułożenie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych, 6. Ułożenie cokolików płytkowych, 7.Remont klatek schodowych analogicznie, 8. Wykonanie okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES, 9. Wykonanie cokolików z płytek gresowych, 10. Wykonanie balustrad schodowych z prętów stalowych z pochwytami, 11. Wykonanie krat zabezpieczających na podestach górnych do sufitu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454311008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości 1.500,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form: w pieniądzu : na konto Zamawiającego : KDBS O/Włocławek 84 9550 0003 2001 0072 1019 0001 przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ). 2) Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert. - Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3) Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 4) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1 do 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm ) 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.wloclawek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach