Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie

Gmina Miasto Darłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3142223 do 26, , fax. 943 142 333
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Darłowo
  Plac Tadeusza Kościuszki 9
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3142223 do 26, , fax. 943 142 333
  REGON: 33092093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.darlowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Społecznych w Darłowie, ul. Zwycięstwa 1 działka nr 172/2 obręb 2. Roboty polegały będą na rozebraniu ścian działowych, skuciu posadzek, wykonaniu płyty żelbetowej podposadzkowej, odtworzeniu ścian działowych oraz podłóg wraz z ich wykończeniem. W części remontowanej budynku wymienione zostaną instalacje: elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. Zakres robót do wykonania określony został dokumentacją: „Projekt budowlany - wykonawczy remontu pomieszczeń i wzmocnień elementów konstrukcji w budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie”. UWAGA !!! W przypadku gdy opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia w załączonych dokumentacjach projektowych oraz załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje na materiały opisane znakami towarowymi, nazwami producentów, norm, europejskich ocen technicznych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. Ocena równoważności zastosowanych materiałów dokonana zostanie przez Zamawiającego po uzyskaniu opinii projektanta. Wykonawca wskazać będzie musiał, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również możliwość zamiany materiałów w czasie realizacji zamówienia przy zachowaniu warunków odnoszących się do dostarczenia materiałów służących ocenie równoważności. 1.3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. osoby wykonujące czynności w zakresie: robót murarskich, robót tynkarskich, robót wykończeniowych, robót instalacji elektrycznych, robót instalacji wod-kan.) w sytuacji, gdy wykonywanie tych prac polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917, z późn. zm.). UWAGA! W materiałach przetargowych zamieszczonych na stronie www.darlowo.pl /dział przetargi/ dla niniejszego postępowania, zamieszczone zostały pomocnicze przedmiary robót. Mają one charakter orientacyjny i w żaden sposób nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Podstawą sporządzenia wyceny robót jest projekt budowlany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 13.3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty. 13.4. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. 13.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy: (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, (2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty; 2. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach