Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynku nr 15 w KNW przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 313 015 , fax. 261 313 304
 • Data zamieszczenia: 2020-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
  ul. Kwiatkowskiego 15
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 313 015, fax. 261 313 304
  REGON: 28138539600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku nr 15 w KNW przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budynek murowany, niepodpiwniczony, stropodach żelbetowy kryty papą termozgrzewalną, wyposażony w instalację wod-kan, c.o, elektryczną, teleinformatyczną, alarmową i urządzenia piorunochronne. Rok budowy 1935. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń w budynku nr 15 w KNW przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu. Obiekt: Kościół - budynek nr 15 Zakres robót budowlanych obejmuje: Roboty ogólno – budowlane − remont prezbiterium wraz z wymianą ołtarza oraz elementami architektonicznymi − uzupełnienie i wykonanie sztukaterii sufitowej i ściennej − rozbiórka ścianek działowych; − budowa ścianki działowej w części socjalnej ; − wykonanie stropu podwieszonego w części socjalnej i zakrystii; − wymiana drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej budynku; − wymiana drewnianej stolarki drzwiowej wewnętrznej; − wymiana okna w zakrystii na okno klasy RC2 − wyrównanie poziomu posadzek oraz wymiana podłóg drewniany, w pomieszczeniach socjalnych i zakrystii; − wymiana posadzek z gresu w sali głównej kościoła i sanitariatach; − przygotowanie podłoży pod roboty malarskie; − wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach; − malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnym; − ułożenie okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych; − malowanie elewacji; − remont schodów zewnętrznych z wymianą balustrad oraz okładzin − wymiana ogrodzenia wygradzającego budynek Kościoła ; − remont instalacji c.o z wymianą grzejników − wymiana instalacji wod-kan. oraz armatury w pomieszczeniach socjalnych Roboty elektryczne − modernizacja instalacji elektrycznej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym; − wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem w prezbiterium i pomieszczeniach socjalnych; − wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego Kościoła − modernizację instalacji nagłaśniającej Kościoła − pomiary instalacji elektrycznej Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości – 10100,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach