Przetargi.pl
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 71-246 Szczecin, E. Romera
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 327 712, , fax. 914 327 712
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
  E. Romera 21-29
  71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 327 712, , fax. 914 327 712
  REGON: 10739230000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla personelu zlokalizowanych w piwnicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) demontaż urządzeń, 2) skucie tynków i posadzek, 3) czyszczenie ścian, 4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 5) wykonanie nowych warstw podłogowych, 6) wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 7) wykonanie nowej instalacji sanitarnej, 8) wykonanie prac pomocniczych, 9) wygrodzenie stref bezpieczeństwa, 10) zabezpieczenie dojścia do pomieszczeń, 11) wywóz materiałów rozbiórkowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach