Przetargi.pl
Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 112 008
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Sokólskiego
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 857 112 008
  REGON: 50658628000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zlokalizowanej w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 24A. Zakres przewidzianych do realizacji robót obejmuje: 1) Demontaż istniejącego wyposażenia meblowego, utylizacja elementów wyposażenia nie nadającego się do ponownego montażu (wskazane przez Zamawiającego lub Użytkownika); ponowny montaż uprzednio zdemontowanego wyposażenia nadającego się do użytku – po zakończeniu prac remontowych. 2) Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, wymiana opraw na nowe w pomieszczeniu nr 4 na oprawy ze źródłem światła LED. 3) Demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego i opraw na czas remontu do ponownego montażu po zakończeniu prac. 4) Remont ścian i stropów pomieszczeń: zeskrobanie farb, przetarcie tynków, odbicie i uzupełnienie odstających tynków, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem (sufity w kolorze białym, kolorystyka ścian do uzgodnienia z Zamawiającym lub Użytkownikiem). 5) Remont posadzek: zerwanie istniejących wykładzin PCV, naprawa ubytków posadzek, wykonanie cienkowarstwowych wylewek wyrównawczych, montaż wykładzin PCV (wykładzina obiektowa klejona całopowierzchniowo do podłoża), połączenia wykładziny spawane. 6) Montaż nowych listew przypodłogowych PCV. 7) Demontaż istniejących karniszy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, (dysponowanie pośrednie) w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach