Przetargi.pl
Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre, Gmina Wietrzychowice

Urząd Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg

 • Adres: 33-270 Wietrzychowice,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 641-80-45 , fax. 0-14 641-80-45
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wietrzychowice 19
  33-270 Wietrzychowice, woj. małopolskie
  tel. 0-14 641-80-45, fax. 0-14 641-80-45
  REGON: 54999600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wietrzychowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre, Gmina Wietrzychowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB. W tym min: montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont okładziny schodów zewnętrznych, remont posadzek i podłóg części pomieszczeń ,wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej , rozbiórka ścianek działowych, adaptacja ubikacji na potrzeby osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych ścianek działowych w suchej zabudowie z gipso-kartonu z izolacją akustyczną, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wod-kan i co, wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych ułożenie płytek ceramicznych ściennych, wykonanie nowych posadzek z wykładziny homogenizowanej winylowej, malowanie ścian i sufitów , montaż nowej ceramiki sanitarnej. Elementy do wyceny dla poszczególnych części zostały ujęte w przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45411130-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwota wadium wynosi 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje określono w rozdziale VI SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą b) dowód wniesienia wadium c)wycenione tabele elementów scalonych d)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną