Przetargi.pl
Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 83-041 Zaskoczyn, 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 682-81-14 , fax. 58 682-81-14 wew. 111
 • Data zamieszczenia: 2022-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNIE
  11
  83-041 Zaskoczyn, woj. pomorskie
  tel. 58 682-81-14, fax. 58 682-81-14 wew. 111
  REGON: 000961509
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dps.powiat-gdanski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z remontem pomieszczeń mieszkalnych w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej „LEŚNY” w Zaskoczynie. Budynek DPS zlokalizowany jest na działce nr 202 obręb Warcz 0018 Celem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa użytkowania. Zamówienie wykonywane będzie na podstawie:1) Projektu budowlanego2) Specyfikacji Technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiaru robót 2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: • Zdemontowanie istniejącej stolarki drzwiowej dla drzwi wymienianych;• Rozebranie okładziny posadzek z paneli laminowanych oraz listew cokołowych;• Rozebranie izolacji termicznej, folii;• Dostosowanie otworów drzwiowych do nowej stolarki;• Wykonanie wylewki samopoziomującej;• Uzupełninie tynków w pasie przycokołowym;• Ułożenie wykładziny termozgrzewalnej PCV;• Osadzenie nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki;• Ułożenie listew cokołowych z PCV;• Wykonanie gładzi gipsowych w pasie przycokołowym i dokonanie malowania w zakresie naprawczym;• Dokonanie konserwacji posadzki PCV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawcy:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:– dwie roboty budowlane, w ramach których wykonany został remont obejmujący swym zakresem m inn. prace tynkarskie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.2) Osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: a) jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownik budowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach