Przetargi.pl
REMONT POMIESZCZEŃ BUD. NR 10 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 ORAZ DACHU BUD. NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POMIESZCZEŃ BUD. NR 10 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 ORAZ DACHU BUD. NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWERNICKIEGO 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie podzielone jest na następujące części: 1.1. CZĘŚĆ I – Remont pomieszczeń w budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy 1.1.1. Główny przedmiot zamówienia: CPV – 45000000-7 (roboty budowlane) 1.1.2. Dodatkowe przedmioty zamówienia: CPV – 45331000-6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) CPV – 45311000-0 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych) 1.1.3. Zakres robót: Roboty rozbiórkowe: • rozebranie posadzek z płytek Gres i z tworzyw sztucznych, • rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych, • wykucie z muru ościeżnic oraz otworów drzwiowych w ścianach, • wykucie z muru ścianki z PCV, • wywóz i utylizacja materiałów z demontażu. Roboty ogólnobudowlane: • uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów, • tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii, • wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej, • gruntowanie ścian i sufitów, • położenie dwuwarstwowej gładzi gipsowej, • dwukrotne malowanie farbą emulsyjną i olejną ścian i sufitów, • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych poziomych i pionowych, • licowanie ścian płytkami ceramicznymi, • posadzki z płytek z kamieni sztucznych, • montaż stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej (drzwi RC-3), • wykonanie ścianki działowej z PCV w sanitariacie, • przegrody systemowe kabin prysznicowych, • obsadzenie narożników stalowych z blachy kwasoodpornej, • montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego, • zakup i montaż na oknach z PCV folii – lustro „fenickie”. Roboty instalacyjne: • demontaż i montaż urządzeń sanitarnych, baterii umywalkowych, brodzika natryskowego, pisuaru, grzejników, rurociągów, • próby, • ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego (pod przyłącze kanalizacyjne), • zabetonowanie otworów i bruzd kanału centralnego ogrzewania i przyłącza wodociągowego, • ręczne wykopy wąskoprzestrzenne, • rurociągi i czyszczaki z PVC, • zasypanie wykopów ziemią z ukopów. Roboty elektryczne: • wymiana części instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (oprawy oświetleniowe, łączniki instalacyjne, gniazda wtyczkowe), • montaż instalacji odgromowej, • pomiary. 1.1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (załączniki nr 1-7 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 22 do SIWZ). 1.1.5. Wszyscy pracownicy Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy winni posiadać: a. poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” z terminem ważności w okresie obowiązywania przedmiotowej umowy, b. aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych ważne w okresie obowiązywania umowy. 1.2. CZĘŚĆ II – Remont dachu (więźby, pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej oraz opierzeń blacharskich) budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy 1.2.1. Główny przedmiot zamówienia: CPV – 45000000-7 (roboty budowlane) 1.2.2. Dodatkowe przedmioty zamówienia: CPV – 45311000-0 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych) 1.2.3. Zakres robót: Roboty ogólnobudowlane (dekarsko-blacharskie): • demontaż płotków przeciwśniegowych, • rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej, rynien, obróbek blacharskich, • wymiana deskowania, ołacenie dachu, • pokrycie dachu papą termozgrzewalną, • ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membraną dachową, • pokrycie gzymsów papą jutową, • krycie dachu dachówką ceramiczną, • montaż obróbek blacharskich, • montaż zabezpieczenia przeciwśniegowego z płotkiem, rynien, odpowietrznika instalacji sanitarnej, • wywóz i utylizacja odpadów. Roboty elektryczne : • częściowa wymiana instalacji odgromowej, • wykonanie pomiarów. 1.2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (załączniki nr 8-12 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 23 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium o wysokości: CZĘŚĆ I – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100); CZĘŚĆ II - nie dotyczy 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BYDGOSZCZY NBP O/O BYDGOSZCZ 90 1010 1078 0106 2113 9120 2000 WADIUM SPRAWA NR 14/ZP/RB/INFR/2019 – CZĘŚĆ I Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału do kancelarii jawnej 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem Główny Księgowy – Szef Finansów. Godz. pracy kancelarii 07.30 – 09.00 i 12.30 – 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku z dopiskiem Główny Księgowy, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 8. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wymienienie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 9. Oferta, która przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 10. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. W przypadku, gdy wadium zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie ono zwrócone Wykonawcy na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w pkt. 10 ppkt a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego oraz żadne inne ograniczenia. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być umieszczone w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: Nazwa i adres Wykonawcy 11 WOG – Główny Księgowy – Szef Finansów ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz Kancelaria Jawna WADIUM SPRAWA NR 14/ZP/RB/INFR/2019 – CZEŚĆ I NIE OTWIERAĆ PRZED 30.04.2019 r. GODZ. 10.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach