Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6618432 , fax. 022 6283467
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2 2
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6618432, fax. 022 6283467
  REGON: 01227609800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont obejmuje następujący zakres robót budowlanych : 1) Roboty malarskie pokoi biurowych 2) Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 3) Roboty w zakresie stolarki budowlanej 4) Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz zawarte w SIWZ; 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostanich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej trzy roboty budowlane, polegające na wykonaniu podobnego remontu o wartości zamowienia nie mniejszej niż 75.000,00 zł każda 3) Wykonawca musi dysponować lub będzie dysponował osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania - zamawiający będzie żądał następujących dokumentów : 1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skladania ofert 3) kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej osoby, która będzie kierowała robotami budowlanymi lub oświadczenie wykonawcy, że będzie dysponował osobą, która posiada ww. uprawnienia 4) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 5) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 6) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gugik.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach