Przetargi.pl
REMONT (POŁOWY) DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY AL. WOLNOŚCI 31 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 15
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7631081 , fax. 0-95 7632248
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Gorzowska 15 15
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7631081, fax. 0-95 7632248
  REGON: 08031641300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT (POŁOWY) DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY AL. WOLNOŚCI 31 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Remont (połowy) dachu na budynku mieszkalnym przy Al. Wolności 31 w Strzelcach Krajeńskich. 2.Szczegółowy zakres jakim objęte jest zamówienie ujęty został w kosztorysie ofertowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji fotograficznej, stanowiącymi załączniki do siwz. 3.Zakres opracowania ujęty w kosztorysie ofertowym obejmuje remont całego dachu natomiast zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie remontu 1/2 dachu wraz z kominami. Przy wycenie należy uwzględnić tylko połowę jednostek miary z każdej pozycji ujętej w kosztorysie ofertowym! 4.Zalecane jest aby Wykonawca przed wyceną ofertową, dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. 5.Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załączników należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako takie lub równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym treścią siwz. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści STWiOR oraz dokumentacji projektowej. 6.Prace prowadzone będą pod nadzorem inwestorskim, autorskim i konserwatorskim. 7.Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załącznikach należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako takie lub równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym treścią siwz. W myśl art. 30 ust. 5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści STWiOR oraz dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP Oddział Strzelce Krajeńskie Nr konta : 20 1020 1967 0000 8102 0047 5160 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą w sekretariacie. Do oferty należy natomiast załączyć kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust.5 ustawy 10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzelce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach