Przetargi.pl
Remont pokrycia dachu budynku "B" w ramach zadania p.n. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie"

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachu budynku "B" w ramach zadania p.n. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę pokrycia dachu budynku „B” w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie”. Szczegółowy opis robót budowlanych: 1. Roboty rozbiórkowe - dekarskie 1.1 Rozbiórka rynien z blachy stalowej ocynkowanej - 54,00 m. 1.2 Rozbiórka rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej - 48,00 m. 1.3 Rozbiórka obróbek blacharskich: pas podrynnowy, pas nadrynnowy, obróbka ogniomuru, kołnierz ogniomuru, obróbki kominów - 84,76 m2. 1.4. Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym, 4 warstwy - 304,97 m2. 2. Roboty pokrywcze – dekarskie 2.1 Naprawa miejscowa warstwy cementowej - 50 msc. 2.2 Naprawa pęknięć warstwy cementowej 17,00 m. 2.3 Montaż płyty OSB 3 gr. 22 mm na ogniomurach - 13,80 m2. 2.4 Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. 25 cm z blachy, cynkowo tytanowej, gr. 0.70 mm - 13,50 m2. 2.5 Wykonanie i montaż pasów poddrynnowych i ogniomurów o szerokości. 80 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.70 mm - 57,00 m2. 2.6 Obróbki dachowe kominów papą termozgrzewalną poliestrową 250 gr. 5,2 mm lub równoważną - 34,04 m. 2.7 Obróbki włazów dachowych papą termozgrzewalną poliestrową 250 gr. 5,2 mm lub równoważną - 4,00 m. 2.8 Krycie dachu papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia, poliestrową 250 gr. 5,2 mm lub równoważną, z wywinięciem na ogniomury - 310,72 m2. 2.9. Wykonanie i montaż rynien półokrągłych o śr. 15 cm, blachy cynkowo - tytanowej gr. 0.70 m - 54,00 m. 2.10 Wykonanie i montaż rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm, z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,70 mm - 48,00 m. 2.11. Uzupełnienie rur wentylacyjnych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm - 2 szt. 3. Kominy 3.1 Odbicie tynków na kominach i ogniomurach - 50,05 m2. 3.2 Montaż siatki cięto-ciągnionej z blachy stalowej na kominach i ogniomurach - 50,05 m2. 3.3 Tynkowanie kominów, tynk kat. III - 40,85 m2. 3.4 Tynkowanie ogniomurów, tynk kat. III - 9,20 m2. 3.5 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynków ogniomurów i kominów - 46,60 m2. 4. Instalacja piorunochronna – dach 4.1 Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych instalacji piorunochronnej - 82,00 m. 4.2 Demontaż wsporników instalacji odgromowej - 120 szt. 4.3 Montaż wsporników naciągowych na dachu -21 szt. 4.4 Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr. 8-10 mm na wspornikach - 115,50 m. 4.5 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. 8-10 mm na wspornikach - 48,00 m. 4.6 Montaż złączy do rynny okapowej w instalacji odgromowej - 6 szt. 4.7 Montaż złączy kontrolnych - 4 szt. 4.8 Badanie i pomiar -1 kpl. 5. Wywóz gruzu 5.1. Wywiezienie gruzu Wykonawca robót zobowiązuje się do: 1. Uwzględnienia kosztów oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich trwania. 2. Poniesienia pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót. 3. Wbudowania fabrycznie nowych materiałów, w pierwszym gatunku i posiadających certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu). 4. Wykonania i dostarczenia Zamawiającemu protokołu badań instalacji piorunochronnej. 5. Wywiezienia po zakończeniu robót odpadów i uprzątnięcia placu budowy oraz terenu przyległego do placu budowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z:  specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną dla potrzeb niniejszego zamówienia.  przedmiarem robót,  szczegółową specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót,  obowiązującymi przepisami i normami, w tym: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 z późn. zm.).  sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Polskimi Normami. Uwagi: 1. Wszystkie nazwy własne podane w przedmiarach oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń i materiałów powinny być co najmniej takie, jak pokazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 3. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu sporządzenia należytej wyceny. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie robót dekarskich, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261210-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach