Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego dachówkowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Starobrzeskiej 21 w Brzegu.

Zarząd Nieruchomości Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4168745 , fax. 077 4045059
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Miejskich
  ul. B. Chrobrego 32 32
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 4168745, fax. 077 4045059
  REGON: 16001116900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znmbrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego dachówkowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Starobrzeskiej 21 w Brzegu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego dachówkowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Starobrzeskiej 21 w Brzegu. Zakres prac obejmuje 100% wymianę pokrycia dachowego dachówkowego wraz z obróbkami oraz naprawę elementów więźby. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, który stanowi załącznik do siwz. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzględnić roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonych przedmiarach (poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych). Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stasowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, a także wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452612116
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.znmbrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną