Przetargi.pl
REMONT PODŁÓG W LOKALACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH – REJON OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR III

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Filaretów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  Filaretów 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
  REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT PODŁÓG W LOKALACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH – REJON OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie podłóg w zamieszkałych lokalach zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach poprzez swoją przez komórkę organizacyjną MZBM, tj. Rejon Obsługi Mieszkańców, zwany dalej ROM -em, a to: - ROM Nr III z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 43, w podziale, na zadania: Zadanie nr 1 DTE-340/77/04/2020 Remont podłóg w lokalu mieszkalnym przy al. Bielskiej 95/43 w Tychach Zadanie nr 2 DTE-340/78/04/2020 Remont podłóg w lokalu mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 20/79 w Tychach Zadanie nr 3 DTE-340/79/04/2020 Remont podłóg w lokalu mieszkalnym przy ul. Czystej 12/30 w Tychach Zadanie nr 4 DTE-340/80/04/2020 Remont podłóg w lokalu mieszkalnym przy ul. Cyganerii 23/36 w Tychach Zadanie nr 5 DTE-340/81/04/2020 Remont podłóg w lokalu mieszkalnym przy al. Niepodległości 2/22 w Tychach 3.1. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia. 3.1.1. Na etapie realizacji robót (w tym organizacji placu budowy i składowania materiałów) wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad zabezpieczania drzew i krzewów na placu budowy, określonych w Systemie Zarzadzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie. 3.2 Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, które stanowią załączniki do SIWZ 3.3 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45 00 00 00 – 7 - Roboty budowlane 45 43 21 00 – 5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 45 32 00 00 – 6 – roboty izolacyjne 45 45 00 00 – 6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45 11 12 20 – 6 – usuwanie gruzu 3.4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych tzw. równoważnych - o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wskazane w przedmiarze robót stanowiącym integralną część SIWZ, tj. takich które warunkują zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami przedmiaru robót. Jeżeli Wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie materiałów równoważnych, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności. Brak jednoznacznego wskazania w ofercie materiałów równoważnych oznaczać będzie wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiałów wskazanych w załączonych do SIWZ dokumentów. Za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów posiadających parametry nie gorsze z głównymi parametrami materiałów opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów wskazując, że zaproponowane rozwiązania są nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na zawartość oferty składa się: 10.3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 10.3.2. Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną (wraz ze zbiorczym zestawieniem materiałów i sprzętu). 10.3.3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa; 10.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 10.3.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.3. (jeżeli dotyczy); 10.3.6. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach