Przetargi.pl
Remont placu zabaw dla Przedszkola nr 24 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie (znak sprawy ZP-59/16)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 93 93 , fax. 22 443 94 85
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 93 93, fax. 22 443 94 85
  REGON: 01525966300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont placu zabaw dla Przedszkola nr 24 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie (znak sprawy ZP-59/16)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont placu zabaw dla Przedszkola nr 24 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie, zgodnie z: 1. Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Projekt budowlany częściowego remontu placu zabaw i ogrodzenia Przedszkola nr 24 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie, wykonany 22 kwietnia 2016 r. przez Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Klemensa Janickiego 20b, Poznań, projektant mgr. inż. arch. Katarzyna Gauden. 2) Przedmiar remontu częściowego remontu ogródka Przedszkola nr 24 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie, wykonany 22 kwietnia 2016 r. przez Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Klemensa Janickiego 20b, Poznań, sporządził techn. bud. A. Nawrot. 2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla częściowego remontu placu zabaw i ogrodzenia Przedszkola nr 24 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie, wykonana 22 kwietnia 2016 r. przez Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Klemensa Janickiego 20b, Poznań, projektant mgr. inż. arch. Katarzyna Gauden. Ww. opracowania stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. Dane ogólne: Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wraz z furtką ok. 70 m2. Powierzchnia wykładziny bezpiecznej ok 100 m2. W zakres zamówienia wchodzi m.in.: - roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, - roboty ziemne - wykopy, - wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną, - położenie nawierzchni bezpiecznej, - montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego (dopuszcza się tolerancję wymiarów urządzeń zabawowych w wysokości ? 10% w stosunku do zaprojektowanych), - naprawa istniejącej piaskownicy i ławek ogrodowych - elementy drewniane wraz z malowaniem, - wymiana piasku w piaskownicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach