Przetargi.pl
Remont pędników azymutalnych na promie pasażersko - samochodowym Bielik I

Żegluga Świnoujska ogłasza przetarg

 • Adres: 72600 Świnoujście, ul. Wybrzeże Władysława IV
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 214 267 , fax. 913 279 979
 • Data zamieszczenia: 2017-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żegluga Świnoujska
  ul. Wybrzeże Władysława IV 12
  72600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 214 267, fax. 913 279 979
  REGON: 81050494300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pędników azymutalnych na promie pasażersko - samochodowym Bielik I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  remont pędników azymuyalnych HM-HMD-1000/1XSO035 szt.2 na promie pasażersko - samochodowym Bielik I .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art24 ust.1 pkt23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach