Przetargi.pl
Remont oświetlenia czterech dróg publicznych gminnych: ul. Pęcickiej, ul. Cząstkowskiej, ul. Gombrowicza i ul. Schultza na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 37 33 333 , fax. 022 37 33 382
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
  ul. Żeromskiego 29 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 37 33 333, fax. 022 37 33 382
  REGON: 01525966300043
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielany.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont oświetlenia czterech dróg publicznych gminnych: ul. Pęcickiej, ul. Cząstkowskiej, ul. Gombrowicza i ul. Schultza na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Remont oświetlenia czterech dróg publicznych gminnych: ul. Pęcickiej, ul. Cząstkowskiej, ul. Gombrowicza i ul. Schultza na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Zakres prac obejmuje między innymi: wymianę kabli oświetleniowych wraz z montażem rur ochronnych, wymianę słupów i opraw oświetleniowych, wykonanie uziomów szpilkowych, naprawa nawierzchni chodników. W ul. Pęcickiej motaż 18 szt latarni, w ul. Cząstkowskiej montaż 20 szt. latarni, w ul.Gombrowicza montaż 7 szt latarni, w ul. Schultza montaż 6 szt. latarni. 2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przekazane jako załączniki do SIWZ. Uwaga: powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego. 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4.Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o: a) ww. dokumentację projektową; b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ; c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art. 30 ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert - w wysokości: 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bielany.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach