Przetargi.pl
REMONT OGRODZENIA TERENU KORTÓW TENISOWYCH PRZY UL. BELZACKIEJ 108/110 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7326569, 7326651, , fax. 44 732 65 69 wew. 122
 • Data zamieszczenia: 2018-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  3 Maja 6B
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 7326569, 7326651, , fax. 44 732 65 69 wew. 122
  REGON: 001307723
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osirpiotrkow.wikom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT OGRODZENIA TERENU KORTÓW TENISOWYCH PRZY UL. BELZACKIEJ 108/110 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont ogrodzenia terenu kortów tenisowych przy ul. Belzackiej 108/110 w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane: Roboty rozbiórkowe ogrodzenia, Roboty ziemne, Roboty betoniarskie ław i stóp fundamentowych, Roboty murarskie związane z wykonaniem ogrodzenia, Roboty ślusarskie związane z wykonaniem przęseł ogrodzenia, Roboty montażowe ogrodzenia panelowego, Roboty porządkowe. Uwaga: Po robotach rozbiórkowych istniejącego ogrodzenia wykonawca musi zapewnić na własny koszt zabezpieczenie terenu obiektu kortów tenisowych przed dostępem osób trzecich, za pomocą tymczasowego ogrodzenia terenu. Wszystkie szkody związane z nieprawidłowym zabezpieczeniem terenu i uszkodzeniem mienia OSiR i zdrowia osób poszkodowanych przez niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy ponosi wykonawca robót. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia mają zostać złożone przez Wykonawcę robót w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane - roboty murarskie związane z wykonaniem ogrodzenia, roboty ślusarskie związane z wykonaniem przęseł ogrodzenia, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz wykonawca jak i podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: - roboty betoniarskie ław i stóp fundamentowych, - roboty murarskie związane z wykonaniem ogrodzenia, - roboty ślusarskie związane z wykonaniem przęseł ogrodzenia, - roboty montażowe ogrodzenia panelowego, Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację 2) wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego poniżej wskazane dowody:  listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zaangażowanych do wykonywania ww. czynności na terenie budowy – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: dokładne określenie wykonawcy/podwykonawcy, datę złożenia, czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; umowy o pracę pracowników wskazanych na ww. listach – do wglądu na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa/y powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek zamawiający przewiduje karę umowną lub w wysokości 5 000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: do dnia 21 czerwca 2018r. do godz. 9:00 w wysokości 5.000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT: 30156000132324544730000003 Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na: REMONT OGRODZENIA TERENU KORTÓW TENISOWYCH PRZY UL. BELZACKIEJ 108/110 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – znak ZP.2.2018 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Ośrodka Sportu i Rekreacji Al. 3 Maja 6b 97-300 Piotrków Trybunalski, do pokoju nr 315 (III piętro) przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b. 6. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach