Przetargi.pl
Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej

Wójt Gminy Wodynie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-117 Wodynie, Siedlecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0 25 631 26 58 , fax. 0 25 631 26 58
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Wodynie
  Siedlecka 43
  08-117 Wodynie, woj. mazowieckie
  tel. 0 25 631 26 58, fax. 0 25 631 26 58
  REGON: 71158266400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowa.wodynie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej”. Inwestycja dotyczy zabytkowego Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego 1 Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego na dł. ~ 111,1 mb. zlokalizowanego na działce nr ew. 540 w miejscowości Wola Wodyńska gmina Wodynie, powiat siedlecki, wpisany do rejestru zabytków pod Nr A0751 decyzją 17-07-2007 r., Nr 970/2007 2. ZAKRES ROBÓT : 2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Zabezpieczenie drzew i krzewów przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpieczenie terenu robót budowlanych. Usunięcie karpy drzewa (lipy) mechanicznie z odwozem. 2.2. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA Rozebranie murków i słupków wykonanych z cegieł cementowo-wapiennych na zaprawie. Rozebranie fundamentów pod słupkami i murkami z cegieł poniżej terenu. Rozebranie czapek murka i słupków z betonu. Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami z terenu budowy. 2.3. WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA Wytyczenie trasy ogrodzenia. Fundament ogrodzenia wykonany z betonu C16/20 zbrojony prętami żebrowanymi 4x fi 12 oraz strzemiona fi 6 co 25 cm. Nowe ogrodzenie zaplanowano jako metalowe przęsła z ozdobnymi zakończeniami wg. uzgodnień z inwestorem. Słupki ogrodzenia i cokół wykonane z gotowych prefabrykowanych elementów. Spoinowanie zaprawą - spoina wklęsła. Czapki słupków zaplanowano jako prefabrykowane. 2.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Rekultywacja terenu trawników po robotach - plantowanie terenu. Obsianie trawą. Wykonanie opaski z grysu marmurowego białego wzdłuż ogrodzenia szer. 40 cm. Rozebranie zabezpieczenia drzew i krzewów na czas robót. 2.5 RENOWACJA Wykonać renowację krzyża z uzupełnieniem ubytków, oczyszczeniem i zmyciem starych powłok oraz nowym malowaniem. 3.ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń od podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach budowlanych, wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot i innych dokumentach). Wykonawca, który na etapie realizacji robot budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ) 2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach