Przetargi.pl
„Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS – etap II”

Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Gdańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 752-27-28, , fax. 029 752-27-28
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Gdańska 4
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 029 752-27-28, , fax. 029 752-27-28
  REGON: 55067104000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-przasnysz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS – etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach remontu odcinków dróg powiatowych klasy Z oraz usługa zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych stanowiących element promocji Funduszu Dróg Samorządowych wraz z udzieleniem gwarancji jakości. Zakres zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie: a) Robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych na długości około 5 767,00 mb, klasy Z, nr 3208W (Wielbark – gr. woj.) – Zaręby, nr 3225W Mchowo-Kijewice, nr 3222W Kaki Mroczki – Skierkowizna o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowej, o szerokości 6,00 mb, szerokości poboczy 1,00 mb. Roboty budowlane obejmują wykonanie: - robót przygotowawczych i ziemnych; - remontu nawierzchni jezdni oraz skrzyżowań (5 sztuk); - remontu nawierzchni chodników na długości 460,00mb; - oznakowania pionowego i poziomego, doświetlenia skrzyżowań; - odmulenia, odkrzaczenia, udrożnienia przyległych rowów trawiastych; - robót wykończeniowych. Szczegółowo zakres zamówienia robót budowlanych charakteryzuje przedmiar robót i dokumentacja techniczna. b) Usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu kompletnych 6 szt. tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach 130 cm na 190 cm. W przypadku zastosowania innego rozmiaru należy zachować proporcje wymiaru zewnętrznego tablicy informacyjnej. Wykonawca udzieli na usługę gwarancji jakości na okres 5 lat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN (dwanaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 19.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach