Przetargi.pl
Remont odcinka drogi gminnej w Różańsku, Gmina Dębno

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7603001 do 4, , fax. 957 602 030
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7603001 do 4, , fax. 957 602 030
  REGON: 21096699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont odcinka drogi gminnej w Różańsku, Gmina Dębno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie polega na wykonaniu remontu drogi gminnej w m. Różańsko gm. Dębno, o długości ok. 380 mb, obejmującej następujące roboty: obustronne odkrycie krawędzi istniejącej drogi, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W o średniej grubości ok. 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubości 3 cm (wraz z włączeniami technologicznymi w istniejącą nawierzchnię bitumiczną na początku i końcu odcinka), ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntowych na szerokość 1 m i długości 380 mb. 2) Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia tj. roboty związane z nawierzchnią jezdni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków wymienionych w pkt III.1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w wymienionym w pkt III.3 oświadczeniu. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli takie powiązania istnieją).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach