Przetargi.pl
Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ul. Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 672 100 , fax. 412 672 110
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Głogowskiego 3/5
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 672 100, fax. 412 672 110
  REGON: 29100983400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ul. Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia są wszelkie roboty budowlane i montażowe związane z remontem drogi gminnej nr 302025T - ul. Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim polegające na wykonaniu:  robót rozbiórkowych polegających na demontażu elementów betonowych: krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników, zjazdów do posesji, zatoki autobusowej oraz frezowaniu nawierzchni jezdni i zatoki autobusowej i demontażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami,  ustawieniu krawężników, obrzeży chodnikowych,  nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno- bitumicznej o długości 500 mb i szerokości 7,0m,  nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej, mieszanki mineralno-bitumicznej oraz z płyt chodnikowych z guzami dla osób z niepełnosprawnością wzrokową na przejściach dla pieszych,  nowej nawierzchni zjazdów do posesji z kostki betonowej,  nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej wraz z krawężnikami granitowymi,  regulacji infrastruktury technicznej w chodniku i jezdni wraz z wymianą na nowe: włazów, krat ściekowych, pokryw zaworów,  remontu oznakowania pionowego i poziomego w tym przejść dla pieszych,  aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych,  punktowych elementów odblaskowych na łuku drogi,  wymianie słupów oświetleniowych z fundamentem oraz montaż opraw oświetleniowych typu LED,  tablicy informacyjnej o realizacji zadania i źródłach jego finansowania. 1.2. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określają: opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ, rysunki i szkice – załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedmiar robót – załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł. (słownie złotych: dwanaście tysięcy) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 13:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3.Szczegóły dotyczące wadium zawiera Rozdział XIV SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt 1.1) i 2) (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ) 3) Dowód wniesienia wadium, 4) Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności:  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika: Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji.  w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału V, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 7) Zamawiający będzie żądał kosztorysu ofertowego od najwyżej ocenionego Wykonawcy przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. 8) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://um.ostrowiec.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach