Przetargi.pl
Remont ocieplenia ścian zewnętrznych pawilonu "B" Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu.

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Pułaskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 368 09 04, 48 368 09 04 , fax. +48(48)3680901
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
  Pułaskiego 9
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 368 09 04, 48 368 09 04, fax. +48(48)3680901
  REGON: 36672762600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cuwradom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ocieplenia ścian zewnętrznych pawilonu "B" Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu ocieplenia ścian zewnętrznych pawilonu „B” Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 1.1 Zakres robót realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: 1) W zakresie prac rozbiórkowych: a) rozebranie obróbek blacharskich, b) rozebranie ocieplenia ścian budynków z płyt styropianowych, c) rozebranie opaski - do ponownego montażu, d) wywóz rozebranego ocieplenia. 2) W zakresie ocieplenia: a) ustawienie rusztowań zewnętrznych, b) oczyszczenie i przygotowanie podłoża, c) ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi. 3) W zakresie robót uzupełniających: a) uzupełnienie obróbek blacharskich, b) obsadzenie metalowych kratek wentylacyjnych, c) uzupełnienie brakującego ocieplenia ścian nadbudówek (ponad dachem) pawilonu B. 1.1.1. Zamawiający informuje, iż w dokumentacji projektowej wskazana została kategoria obiektu budowlanego: XI. W opinii Zamawiającego dla robót budowlanych dotyczących tej kategorii należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Zamawiający przypomina równocześnie, iż zgodnie z przepisami prawa ustalenie właściwej stawki podatku VAT pozostaje po stronie Wykonawcy, a wskazanie podanej wyżej wysokości stawki, ma jedynie charakter pomocniczy. Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający – zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 1.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej: dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. 1.3. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, w szczególności zabezpieczenie otworów okiennych, 2) uporządkowanie terenu po budowie, 3) likwidacja placu budowy, 4) Wykonawca we własnym zakresie dokona utylizacji materiałów z rozbiórki - ewentualny zysk z tego tytułu winien skalkulować w cenie ofertowej. oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. UWAGA: realizacja robót winna być prowadzona w sposób minimalizujący utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu obiektu, a etapy prac winny być uzgodnione z Dyrektorem DPS lub wyznaczoną osobą z Działu Gospodarczego CUWDPS w Radomiu. 1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp. 1.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z w/w podmiotów – załącznik 1A i 1B do SIWZ. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik nr 1C do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawca składa Zamawiającemu w formie elektronicznej oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 369). Wzór oświadczeń określony jest jako załącznik 2A i 2B do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: Zamawiający informację o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) zamieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert. Obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia w wymaganym terminie w pełni obciąża Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach