Przetargi.pl
„Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie”

Warszawska Opera Kameralna ogłasza przetarg

 • Adres: 03-933 Warszawa, Obrońców
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 628 30 96 , fax. 22 629 32 33
 • Data zamieszczenia: 2020-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawska Opera Kameralna
  Obrońców 31
  03-933 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 628 30 96, fax. 22 629 32 33
  REGON: 27874100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.operakameralna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie”. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Remont obiektu w zakresie ogólnobudowlanym w foyer, wejściu głównym, korytarzu, szatni, widowni, garderobach*. 2) Zakup, dostawę, wykonanie i montaż mebli oraz elementów wyposażenia. 3) Wyczyszczenie mosiężnych elementów wyposażenia. *odnowienie ścian, sufitu i stolarki drewnianej kasy i pokoju portiera wchodzi w skład wejścia głównego. * korytarze obejmują wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku Szczegółowy zakres rzeczowy został opisany w Załączniku nr 2 – Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 3 – Dokumentacja techniczna do niniejszej SIWZ. W zakresie przedmiotu zamówienia znajdują się wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby przedmiot zamówienia spełniał zakładaną funkcję, w tym wszystkie prace lub czynności, które wynikają z technologii robót, wiedzy technicznej, przepisów prawa powszechnego lub norm wraz z usunięciem lub ominięciem ewentualnych kolizji oraz wykonaniem napraw uszkodzeń elementów obiektu powstałych w trakcie realizacji robót i montażu mebli, a także usunięciem wszelkich wad lub usterek powstałych w takcie robót lub związanych z ich wykonaniem przed odbiorem końcowym oraz odbiorem ostatecznym po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego podane w SIWZ przed upływem terminu składania ofert, z zaznaczeniem „Wadium w postępowaniu nr WOK/01/2020”. 3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki pieniężne z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku zabezpieczenia oferty inną formą wadium, oryginał dowodu wniesienia wadium będzie dołączony do oferty. 4. Wadium może być wniesione tylko w formie określonej w art. 45 ust. 6 Pzp , tj.: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 5. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy wnieść w taki sposób, by nie tworzył całości z ofertą, tj. był nieponumerowany i niepołączony na stałe z ofertą. 6. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej właściwą formą wadium zostaje odrzucona. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację umieszczoną w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ oraz przedmiar robót. Poszczególne pozycje kosztorysu, powinny zawierać nazwę roboty budowlanej (dostawy), jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową netto, wartość oraz podsumowanie wszystkich pozycji. Kosztorys powinien zawierać co najmniej pozycje umieszczone w przedmiarze robót (załączony przedmiar stanowi jedynie dokument pomocniczy do sporządzenia kosztorysu). Kosztorys będzie podstawą rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Dokumenty nie wymienione powyżej składane do oferty: 1. Formularz oferty. 2. Stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach