Przetargi.pl
Remont nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Kisielicach oraz nawierzchni drogi w Kantowie

Gmina Kisielice ogłasza przetarg

 • Adres: 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 2785500 , fax. 0-55 2785502
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kisielice
  ul. Daszyńskiego 5 5
  14-220 Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-55 2785500, fax. 0-55 2785502
  REGON: 17074802800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kisielice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Kisielicach oraz nawierzchni drogi w Kantowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Kisielicach oraz nawierzchni drogi w m. Kantowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nawierzchnia Ulicy Sienkiewicza: 1.Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości śr. 5 cm (jezdnia , z wykorzystaniem destruktu dla nowej podbudowy 147 m2. 2.Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozebranych konstrukcji żwirobetonowych na wysypisko wskazane przez UM w Kisielicach - 7,350 m3. 3.Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - 3936,5 m2. 4.Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 3936,0 m2. 5.Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego ( mieszanka mineralno -asfaltowa AC 16W - grubości po zagęszczeniu 4 cm - 3936 m2. 6.Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - 3936 m2. 7.Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 3936 m2. 8.Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - gryzowej (SMA5) grubości po zagęszczeniu 2 cm, wraz z regulacją włazów kanałowych studzienek - 3936 m2. 9.Mechaniczne malowanie linii materiałami grubowarstwowymi na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - 70 m2 . Nawierzchnia drogi w Kantowie 1.Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w runcie kat. I-IV głębokości 5 cm. - 463,5 m2. 2.Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych na wysypisko wskazane przez UM Kisielice. - 23,175 m3. 3.Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 463,5 m2. 4.Skropienie nawierzchni drogowej -463,5 m2. 5.Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ( mieszanka mineralno-asfaltowa ) AC16W)-grubości po zagęszczeniu 3 cm 463,5 m2. 6.Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 463,5 m2 . 7.Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 463,5 m2 . 8.Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC/5/S - grubości po zagęszczeniu 2 cm wraz z regulacją włazów kanałowych studzienek - 463,5 m2 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kisielice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach