Przetargi.pl
Remont nawierzchni ulicy powiatowej Nr 1740R Konfederacka w Jarosławiu

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17 17
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ulicy powiatowej Nr 1740R Konfederacka w Jarosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie: 1) roboty rozbiórkowe ( rozebranie krawężników betonowych , chodników z płyt betonowych), 2) elementy ulic ( ustawienie krawężników betonowych, chodnika z kostki brukowej betonowej),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp , w szczególności: 1) Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświad?czeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które speł?niają następujące wymagania: 1.1 do pełnienia funkcji Kierownika budowy a) minimalna liczba osób: 1 b)minimalne doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograni?czeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz co najmniej jedna zrealizowana inwestycja drogowa polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie dróg na stanowisku kierownika budowy . Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek . 2) Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniej?szego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okre?sie, zrealizował (rozpoczął i zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca co najmniej jedno zadanie polegające na budo?wie, przebudowie lub remoncie dróg , w tym (w ramach jednego zadania) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa ścieralna) oraz wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną-asfaltową . Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek . 3) Potencjał techniczny Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami, lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia jn.: 1)wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej o wydajności co najmniej 50 Mg/h - 1szt. . W przypadku zakupu mieszanki, należy załączyć oświadczenie producenta, potwierdzające gotowość wyprodukowania dla Wykonawcy składającego ofertę, mieszanki mineralno-bitumicznej, dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia), 2) walec statyczny ogumiony - 1szt 3) walec statyczny samojezdny - 1szt, 4) rozściełacz mas bitumicznych - 1szt, 5) samochód samowyładowczy o ład. min. 5- 10t- 1 szt 6 samochód samowyładowczy powyżej 10 t- 2 szt, 7) wibrator powierzchniowy- 1 szt, 8) piła mechaniczna do ciecia kostki - 1 szt Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek . Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek . 2. Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki określone w pkt. III.2). Niespełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkuje wykluczeniem z postępowania. 3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w szczególności na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty , o których mowa w pkt. III.2) na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi?dencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły?wem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza Nr 3 , 4) Informację o osobach, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , zgodnie z treścią Formularza Nr 4 (Potencjał kadrowy). Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanej osoby, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Części 9 ust. 1 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu należy dołączyć kopie wymaga?nych uprawnień (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane). Wraz z kopią uprawnień należy przedłożyć dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa, Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest do złożenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, 5) Informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie Wykonawcy), zgodną z treścią Formularza Nr 5. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Części 9 ust. 1 pkt.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwier?dzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie. 6) Informacja o sprzęcie, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca ( Potencjał techniczny) wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Części 9 ust. 1 pkt.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców . W przypadku gdy Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi i urządzeń. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , stosuje się do przepisów §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach