Przetargi.pl
Remont nawierzchni ulic na terenie Miasta Krasnystaw w 2020r.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, Piekarskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 576 23 76, , fax. 825 766 830
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  Piekarskiego 3
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576 23 76, , fax. 825 766 830
  REGON: 11008453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkrasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ulic na terenie Miasta Krasnystaw w 2020r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg miejskich, znajdujących się na terenie Miasta Krasnystaw, administrowanych przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie. Zamówienie podzielono na dwie części. Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub wszystkie części zamówienia, tj.: • Część I – Remont cząstkowy nawierzchni ulic emulsją asfaltową i grysami z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej lub remontera i/lub • Część II – Wymiana nawierzchni bitumicznej w ulicy Podwale w Krasnymstawie. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Część I: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni ulic, zlokalizowanych na terenie Miasta Krasnegostawu, emulsją asfaltową i grysami z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej lub remontera, w tym remont cząstkowy nawierzchni: • rakowiny - o łącznej powierzchni ok. 930 m2 , • wyboje do głębokości 1,5 cm – łącznie ok. 1 270 m2. UWAGA: Miejsca przewidziane do remontu w ramach Części I zamówienia będą wyznaczone przez Zamawiającego w sposób trwały poprzez oznaczenie farbą na jezdni. Zamawiający wymaga, aby na zrealizowane roboty Wykonawca udzielił 12 - miesięcznej gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek spowodowanych wadą materiału lub wadliwym wykonaniem robót Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. b) Część II: Wymianę nawierzchni bitumicznej w ulicy Podwale w Krasnymstawie (866 m2) obejmującą: frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. UWAGA: Zamawiający zastrzega że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie w Części II zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym prowadzącym na przedmiotowym odcinku prace związane z regulacją studzienek kanalizacyjnych; Zamawiający wymaga, aby na zrealizowane roboty Wykonawca udzielił 24 - miesięcznej gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek spowodowanych wadą materiału lub wadliwym wykonaniem robót Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia (dotyczy każdej z Części): a) Zaleca się aby Wykonawca - przed sporządzeniem oferty - zapoznał się z terenem, na którym będą prowadzone roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia; b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia materiałami własnymi, z zastrzeżeniem, iż materiały te będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1186 z późn zm.). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego odpowiednich atestów/certyfikatów/świadectw jakości /aprobat technicznych/ deklaracji zgodności materiałów przeznaczonych do wykonania robót – celem uzyskania ich akceptacji. c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, tj. zapewnienie przestrzegania warunków bhp i p.poż., ruchu drogowego oraz za zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, a także wymaganiami Zamawiającego i Właściciela drogi (Urząd Miasta Krasnystaw); d) Zamawiający zastrzega, że remont nawierzchni będzie prowadzony pod ruchem tym samym Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przejezdności na poszczególnych ulicach, a także do dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców, tj.: zapewnienia dojść i dojazdów do okolicznych posesji, wykluczenia użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych, prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym także zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; e) Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub publiczną) ma wówczas obowiązek do jej naprawy i poniesienia odpowiedzialności za szkody powstałe w toku realizacji zamówienia. f) Wykonawca na czas prowadzenia robót ma obowiązek oznakowania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z oznakowaniem robót oraz jego utrzymaniem i konserwacją należy uwzględnić w cenie oferty. Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywany remont nawierzchni od chwili rozpoczęcia robót, aż do ich zakończenia, odpowiedzialny jest Wykonawca. g) Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych zobowiązany jest do oczyszczenia jezdni. h) Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni. i) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ (dla danej Części) oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. j) Podstawą wystawienia faktury będą zestawienia ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, dokonany odbiór i sporządzony na tę okoliczność protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. k) Odbiór robót będzie przeprowadzony po wykonaniu całego zakresu robót przewidzianych do realizacji w ramach danej Części zamówienia. Odbioru dokonuje wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że dokona odbioru robót od Wykonawcy - po uzyskaniu potwierdzenia należytego ich wykonania (odbioru) przez Właściciela drogi – Urząd Miasta Krasnystaw. l) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru robót. Zamawiający (informując o tym Wykonawcę) wyznaczy termin i rozpocznie odbiór (w godzinach pracy Zamawiającego) w ciągu 7 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) licząc od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru . m) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040 z poźn. zm.)) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym obsługą sprzętu budowlanego) - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający zaznacza, że nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku gdy z odrębnych przepisów wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2) W terminie 3 dni od zamieszczenia (przez Zamawiającego) na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Wykonawca, bez wezwania ze strony Zamawiającego, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymogami. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie Części zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej Części zamówienia. Zawartość oferty (dotyczy każdej z Części zamówienia): a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty (dla odpowiedniej Części zamówienia) - Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ. c) Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. UWAGA: W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać - pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej (e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl). Zamawiający zastrzega, że nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. Pełny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach