Przetargi.pl
Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4227478, 4227874 , fax. 324 227 479
 • Data zamieszczenia: 2019-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Jankowicka 49
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 4227478, 4227874, fax. 324 227 479
  REGON: 27628565500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku. Zadanie obejmuje swym zakresem remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej ,na odcinku leśnym od km 2+026 do km 3+251 przejazdu kolejowego w Bełku. Długość odcinka 1,225 km. Zakres prac do realizacji: Zakres prac związanych z realizacją niniejszego zadania obejmuje na całym odcinku następujący asortyment robót: 1). Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni jezdni głęb. 5 cm - 76 m, 2). Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, śr. głęb. frezowania 8 cm - 76m2, 3). Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej - 4 655m2, 4). Mechaniczne wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową, grysową, standard I, AC 16W - 698,3 tony, 5).Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej - 4 655m2, 6).Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm, grysowej, standard I, AC 11S, 7). Regulację wysokościową poboczy - utwardzenie destruktem asfaltowym grub. 15 cm. 2. Powyższe zapisy i ilości wyszczególniają ważniejsze pozycje występujące w projekcie, opisane w wersji skróconej, celem orientacji co do zakresu robót. Opis ten nie powiela przedmiaru robót ani nie uwzględnia pełnego zakresu prac przewidzianego projektem. Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zakresu robót, konstrukcji oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają: Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SIWZ) wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) a także przedmiar robót (Załącznik nr 11 do SIWZ). Dołączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny. Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy wyceny robót. Pozycje należy zestawiać z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia a) Wszystkie nazwy produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. UWAGA: Wszystkie wymienione w dokumentach materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów co oznacza, że zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. b) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. c) Przedmiot zamówienia może być rozliczany fakturami częściowymi na podstawie protokołów odbioru robót podpisanych przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 80 % ceny ofertowej robót. d) Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po podpisaniu protokołu końcowego robót budowlanych przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Zasady rozliczania i sposób fakturowania określone zostały w § 10 załącznika nr 8 do SIWZ tj. „Istotnych postanowieniach warunków umowy”. e) Roboty powinny być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojście do obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi. f) Wykonawca w zakresie prowadzonych robót będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad (m.in. gruz betonowy i materiał z frezowania nawierzchni) musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym przepisami. g) Przed przystąpieniem do robót, wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Do Wykonawcy należy również wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robót i utrzymywanie go w należytym stanie przez cały okres trwania robót. h) Zamawiający zwraca uwagę na możliwość i celowość dokonania wizji lokalnej na odcinku planowanych do wykonania robót. i) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane, zastosowane materiały i oznakowanie pionowe . Okres gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem wynosi 60 miesięcy tj. 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. UWAGA: Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia w związku z czym koszt ten powinien zostać uwzględniony w wynagrodzeniu. Przewiduje się , że przeglądy będą odbywały się raz w roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w :  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żorach nr 03 8456 0009 2001 0023 9732 0002. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego wskazanym w pkt. 3 przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,  innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został załączony do oferty. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:  Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych,  Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. obejmował będzie cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert. 6.1. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej powinno być zaadresowane następująco: Powiat Rybnicki – Zarząd Dróg Powiatowych, 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49. Znak sprawy: ZP-SD/15DP/19. 7. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: a. Poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, b. Poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmował będzie cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert. 8. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 9. Zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg. załącznika nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Zobowiązanie winno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca zgodnie z odpowiednim aktem rejestracyjnym. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,o o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór wg Załącznika nr 2 do SIWZ). i Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ); składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków . 4.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, b)Podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach