Przetargi.pl
Remont nawierzchni i chodników w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 31+718 do km 31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-620 Białystok, ul. Elewatorska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 67 67 130 , fax. 85 67 67 153
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
  ul. Elewatorska 6
  15-620 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153
  REGON: 50667863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni i chodników w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 31+718 do km 31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni i chodników w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 31+718 do km 31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania; 4) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach