Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 63 na odcinku od km 370+250 do km 371+650 o długości 1,400 km

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE
  ul. Ogrodowa 21
  20-075 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 01751157500161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi krajowej nr 63 na odcinku od km 370+250 do km 371+650 o długości 1,400 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni i poboczy DK nr 63 w m. Wisznice od km 370+250 do km 371+650 o długości 1,400 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 13 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) dotyczy Wykonawcy:Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, jednego zadania, polegającego na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy drogi/ulicy klasy min. G o łącznej wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 700 000,00 PLN (brutto),b) dotyczy osóbWykonawca musi dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednimi do funkcji Kierownika robót, która spełnia następujące wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;- doświadczenie: osoba musi mieć doświadczenie przy realizacji jednego zadania polegającego na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy drogi/ulicy klasy min. G o łącznej wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 700 000 PLN (brutto), na stanowiskach kierownika budowy bądź kierownika robót.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach