Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi gminnej Brzozowo Dąbrówka – Brzozowo Łęg – Brzozowo Stare – Brzozowo Nowe”

Urząd Gminy Dzierzgowo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-520 Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 6533012 , fax. 0-23 6533226
 • Data zamieszczenia: 2019-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Dzierzgowo
  ul. T. Kościuszki 1
  06-520 Dzierzgowo, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 6533012, fax. 0-23 6533226
  REGON: 56915501300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzgowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi gminnej Brzozowo Dąbrówka – Brzozowo Łęg – Brzozowo Stare – Brzozowo Nowe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni drogi gminnej Brzozowo Dąbrówka – Brzozowo Łęg – Brzozowo Stare – Brzozowo Nowe„ Dane techniczne : Projektowany odcinek stanowi drogę gminną Klasy D, obsługującą lokalny ruch mieszkańców, stanowiącą dojazd do zabudowań oraz pól. Parametry drogi: - klasa drogi - D - prędkość projektowa - 40 km/h - szerokość jezdni- 3,50 m - liczba pasów ruchu 1 - Nawierzchnia : podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami o uziarnieniu 5/8 i 2/5 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC lub C69 B3 PU
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą. 14.2 Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 14.3 Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 14.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010 z tytułem Wadium PPI.271.5.2019 14.5 Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. Kasa Urzędu wadium nie przyjmuje. 14.6 W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Koperta ta powinna być oznakowana w następujący sposób: WADIUM W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „Remont nawierzchni drogi gminnej Brzozowo Dąbrówka – Brzozowo Łęg – Brzozowo Stare – Brzozowo Nowe” Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być, co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), nieprzenoszalną (-ymi) oraz zawierać oświadczenie o nieodwołalnym i bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego. 14.7 Zwrot lub ponowne wniesienie lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach