Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Krokowa

Gmina Krokowa ogłasza przetarg

 • Adres: 84-110 Krokowa, ul. Żarnowiecka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 675 41 00 , fax. 0-58 675 41 01
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krokowa
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa, woj. pomorskie
  tel. 0-58 675 41 00, fax. 0-58 675 41 01
  REGON: 19167552800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krokowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Krokowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie odcinkowych remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Krokowa. Przedmiot zamówienia obejmuje: - nawierzchnie z mieszanek piaszczysto-gliniastych, gruzu betonowego, żwirowe i z tłucznia kamiennego, - przepusty rurowe pod zjazdami, - regulacje pionowe studzienek podziemnej infrastruktury technicznej. Przewiduje się opcję zwiększenia ilości planowanych robót, w maksymalnym zakresie odpowiednio do dwukrotnego wzrostu wartości ceny wybranej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach