Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części.

Urząd Gminy Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6732096 w. 40 , fax. 586 732 737
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Puck
  ul. 10 Lutego 29
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6732096 w. 40, fax. 586 732 737
  REGON: 19051973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gmina.puck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części” 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Część I – Darzlubie, Mechowo, Leśniewo, Domatowo, Domatówku, Starzyno, Starzyński Dwór, Radoszewo, Werblinia; 2) Część II – Mieroszyno, Strzelno, Łebcz, Gnieżdżewo, Swarzewo, Połczyno, Zdrada, Brudzewo, Celbowo; 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: 1) załączniku nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ); 2) załączniku nr 6.1. do SIWZ na który składa się specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 3) załącznikach 1.1. – 1.2. do SIWZ na które składają się kosztorysy ofertowe odrębnie dla każdej części. 4. Realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie, na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego. Podane w kosztorysie ofertowym zestawienie robót stanowi planowaną do wykonania ilość. Rozliczanie wykonanych robót będzie następowało na podstawie kosztorysu powykonawczego. 5. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, na czas trwania tych czynności: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3; 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu; 3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wykonywane przez pracowników zajmujących się transportem kruszywa, równaniem i profilowaniem dróg, wałowaniem w ramach zamówienia. 4) jeżeli czynności wskazane w pkt 3 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca/podwykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach