Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny ogłasza przetarg

 • Adres: 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818810212 w. 28 , fax. 818 810 213
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kazimierz Dolny
  ul. Senatorska 5
  24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie
  tel. 818810212 w. 28, fax. 818 810 213
  REGON: 43102007800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzdolny.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierz Dolny”. Zakres robót obejmuje: 1) „Utwardzenie płytami typu JOMB nawierzchni drogi gminnej pn.: - „Remont drogi gminnej – ul. Podzamcze w msc. Bochotnica na odcinku dł.130 mb” 2) „Utwardzenie płytami typu JOMB nawierzchni drogi gminnej pn.: - „Remont drogi gminnej w msc. Wierzchoniów na odcinku dł. 33mb” 3)„Utwardzenie płytami typu JOMB nawierzchni drogi gminnej pn.: - „Remont drogi gminnej – Kulawa Góra na odcinku dł. 150mb” 4) „Utwardzenie płytami typu JOMB nawierzchni drogi gminnej pn.: - „Remont drogi gminnej w msc. Wylągi – dz. ew. 132/1” UWAGA! Materiał przeznaczony do wbudowania znajduje się na działce nr ewid. 1451 ul. Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przetransportuje go na miejsce wbudowania, a teren przywróci do należytego stanu, poprzez jego wyrównanie w miejscu gdzie składowany jest materiał. 5) „Utwardzenie asfaltem nawierzchni dróg gminnych”: - „Remont (modernizacja) drogi gminnej Skowieszynek - Rzeczyca- Wierzchoniów-Witoszyn na odc. dł. 300mb w Wierzchoniowie” - „Utwardzenie drogi gminnej nr ew. 526 (położenie nakładki asfaltowej)” - „Remont drogi gminnej w msc. Zbędowice na odc. dł. 100mb” - „Remont drogi gminnej – ul. Zbożowa w msc. Kazimierz Dolny na odc. dł. 250mb” 6) „Remont drogi gminnej – dz. ew. 212 w msc. Bochotnica na odcinku dł. 107mb” polegający na wykonaniu na istniejącej jezdni nawierzchni z kostki brukowej” 7) „Remont drogi gminnej – Drogi Akacjowej na od. dł. 90mb w msc. Kazimierz Dolny i „Remont drogi gminnej – Drogi Jaśminowej na od. dł. 90mb w msc. Kazimierz Dolny” polegający na wykonaniu na istniejącej jezdni nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr. 15cm – trylinki (materiał z rozbiórki od Zamawiającego) UWAGA! Materiał przeznaczony do wbudowania znajduje się na dwóch działkach na terenie m. Kazimierz Dolny- dz. nr ewid. 1451 (ul. Kwaskowa Góra) i 551/22 (ul. Doły)- w odległości ok. 1 km od miejsca docelowego, częściowo zmieszany jest z ziemią, a Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przetransportuje go na miejsce wbudowania. Wykonawca ponadto zobowiązany jest przywrócić teren w/w działek do należytego stanu, poprzez jego wyrównanie w miejscu gdzie składowany jest materiał. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres określają: projekty uproszczone, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty- stanowiący zał. nr 2 do SIWZ. 2. oświadczenie RODO- zał. nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)Żaden z niech nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie. b)Dokumenty w/w potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. c)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach