Przetargi.pl
Remont nawierzchni chodników w ul. Inowrocławskiej na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Toruńskiej w Poznaniu.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6477200 , fax. 061 8201709
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  ul. Wilczak 16 16
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6477200, fax. 061 8201709
  REGON: 00016252400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni chodników w ul. Inowrocławskiej na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Toruńskiej w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni chodników w ul. Inowrocławskiej na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Toruńskiej w Poznaniu, opisane wg Wspólnego słownika zamówień: - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych - 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. I. Na potwierdzenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie nawierzchni chodników na jednym obiekcie o wartości większej niż 100.000,00 PLN netto. II. Na potwierdzenie, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub że przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, mogącą pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Na potwierdzenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50 000,00 PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: warunek określony w punkcie 8.1. a) spełnia każdy z Wykonawców, warunek określony w punkcie 8.1. b) spełnia każdy z Wykonawców, warunek określony w punkcie 8.1. c) spełniają łącznie, warunek określony w punkcie 8.1. d) spełniają łącznie. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia określone w punkcie 8.2. SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający chociaż jednego z postawionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące oświadczenia: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 8.2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty: a) W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca załącza do oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty określone w punktach 1-2 musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1, 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony odpowiednio do czasów podanych powyżej. b) W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca załącza do oferty: 1. wykazy: - wykonanych (dotyczy tylko obiektów zakończonych) przez siebie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie nawierzchni chodników na jednym obiekcie o wartości większej niż 100.000,00 PLN netto. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 8.2.2. lit b SIWZ (wykaz robót). - osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (w przedmiotowym wykazie należy wskazać co najmniej osobę, która wykonywać będzie funkcję kierownika budowy). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 8.2.2. lit b SIWZ (wykaz osób). Wykonawca składa pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 2. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. 3. Kserokopię uprawnień budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.), w specjalności drogowej dla osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie uprawnienia powinna posiadać. 4. Dokument stwierdzający, że wskazana osoba (kierownik budowy) ma prawo wykonywania tej funkcji w związku z wpisaniem jej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 1, poz. 42 ze zm.). c) W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca załącza do oferty: Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN. UWAGA: Wyżej wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach