Przetargi.pl
Remont nawierzchni bitumicznej DP 1027 S w miejscowości Cykarzew Północny, gmina Mykanów

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 785 467 , fax. 343 785 468
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 9
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 785 467, fax. 343 785 468
  REGON: 15140600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni bitumicznej DP 1027 S w miejscowości Cykarzew Północny, gmina Mykanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznej DP 1027 S w miejscowości Cykarzew Północny, gmina Mykanów. Obciążenie ruchem układu drogowego przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3. Obiektem objętym przebudową jest droga zaliczona do kategorii zbiorczych, klasy Z. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kołowego oraz pieszego poruszającego się lokalnie. Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Droga jest obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne. Zakres robót odbudowywanej jezdni: Frezowanie nawierzchni bitumicznej frezarką średnia grubość 7 cm ( destrukt do utwardzenia poboczy ) – 5362,50m2. Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 30 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km ( wraz z utylizacją ) 975 x 1 + 975 x 0,5 ( poszerzenie i wzmocnienie krawędzi ) – 1462,50m2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - grubość 15 cm po zagęszczeniu ( warstwa dolna ) – 1462,50m2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 5 cm po zagęszczeniu ( warstwa górna ) – 1462,50m2. Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej AC 16P 35/50 KR3/4 grubość po zagęszczeniu 5 cm – 1462,50m2. Zbrojenie nawierzchni siatką (975 x1) x2 + 19 x 4 – 2026,00m2. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej – 12172,50m2. Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją asfaltową – 12172,50m2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa wiążąca/ AC 16 W 50/70 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 5 cm ( 5947,5 + 187,5 ) – 6135,00m2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 4 cm ( 5850 + 187,5 ) – 6037,50m2. Rozebranie krawężników betonowych 30 x 15 na ławie betonowej ( krawężnik do ponownej zabudowy 50 % ) – 80,00 m. Rozebranie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500 mm ( kraty ściekowe do odzysku ) – 2 szt. Krawężnik betonowy 15 x 30 na ławie betonowej z oporem 50 % krawężnik nowy – 80,00m. Studzienki ściekowe betonowe o średnicy 500 mm z osadnikem ( kraty ściekowe z odzysku ) – 2 szt. Przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej na podsypce cem - piaskowej z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego – 15,00m2. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 187,50m2. Mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza grubości 5 cm z odwozem urobku na odległośc do 2 km (wraz z utylizacją) – 975,00m2. Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym - (materiał z frezowania nawierzchni) - grubość 10 cm po zagęszczeniu – 975,00 m2. Regulacja pionowa krat ściekowych – 19,00szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część V SIWZ. – dokumentacja. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 jednolity tekst ), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018r. poz. 1025 jednolity tekst ) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 jednolity tekst). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi z budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie 3.4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: a. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d. standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany będzie również do: Wykonania, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót Zlecenia wykonania nadzorów branżowych wynikających z uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonania zgodnie z § 3 art. 3 i 4 umowy operat kolaudacyjny. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 548 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wizytacja nie jest obowiązkowa, Wykonawca może odbyć ją, we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), Formy wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Sposób i miejsce składania wadium Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank BGŻ, Nr 71 2030 0045 1110 0000 0185 2400, z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: PZD.3450.8.2019". Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt. od 2 do 5 należy złożyć w formie oryginału w Siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zarządzie Dróg Powiatowych w pokoju nr 248, przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego dokumentu. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać, że jest gwarancja bezzwrotną (Nie trzeba zwracać oryginału gwarancji do ubezpieczyciela jedynie w przypadku zawartym w ustawie PZP art. 46 ust. 4a) i nieodwołalną oraz bezwarunkową, wykonalna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe postanowienia stosuje się również do poręczeń wskazanych w siwz Termin składania wadium Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 30.05.2019r. do godz. 9:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów na leżących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsze. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; a.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz „ Formularz ofertowy” ( wzór załączony do niniejszej siwz – załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Oświadczenie, że wykonawca wypełnienia obowiązki w zakresie informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub 14 RODO ( wzór załączony do siwz – załącznik nr 9 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach