Przetargi.pl
Remont mostu w ciągu DW 592 Bartoszyce – Kraskowo – Kętrzyn – Giżycko w km 16+103 k/m Drawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu w ciągu DW 592 Bartoszyce – Kraskowo – Kętrzyn – Giżycko w km 16+103 k/m Drawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Remont mostu w ciągu DW 592 Bartoszyce – Kraskowo – Kętrzyn – Giżycko w km 16+103 k/m Drawa. 2 Parametry techniczne mostu w stanie istniejącym: most o konstrukcji żelbetowej, sklepienie łukowe, przyczółki kamienne :  długość obiektu: 8,00 m,  światło poziome: 5,00 m  szerokość całkowita obiektu: 23,23 m,  chodniki brak  szerokość jezdni 6,00 m  ukos konstrukcji 90o  klasa drogi G  nośność szacunkowa 400kN  przebudowa 1997 r. 3 Zakres remontu:  udrożnienie koryta i oczyszczenie dna rzeki;  wykonanie tymczasowej tamy wys. ~1,5m (pompowanie wody agregatem pompowo-próżniowym);  rozebranie uszkodzonego odcinka kamiennego przyczółka;  rozebranie opaski bet. wzdłuż przyczółka;  roboty ziemne - wykopy fundamentowe w dnie rzeki pod opaskę osłonową (pancerz) przyczółków;  montaż prętów kotwiących na zaprawie PCC (stal BSt500S fi 16 L 380x100mm) w kamieniu na zaprawie cem. - śr. gł. zakotwienia 25cm w rozstawie 50x50cm;  zbrojenie betonu stalą BSt500S fi 12, siatka 15x15cm;  szalowanie i betonowanie (beton C25/30) - wykonanie opaski osłonowej (pancerza) na przyczółkach;  betonowanie (beton C25/30) - naprawa ubytków w prawym przyczółku;  umocnienie brzegów rzeki koszami siatkowo-kamiennymi;  naprawa uszkodzonych fug kamiennych przyczółków zaprawa cem. 1:4;  uzupełnienie spękań i ubytków zaprawami naprawczymi do betonu;  czyszczenia hydrodynamiczne wodą pod wysokim ciśnieniem powierzchni betonowych;  zabezpieczenie powierzchni betonowych preparatem hydrofobizującym - 2 krotna impregnacja;  montaż poręczy przy schodach skarpowych – jednostronnie - rura fi 60 ocynk, kolor żółta. 4 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiącą integralną część SIWZ. 5 Szczegółowy zakres zamówienia zawiera KOSZTORYS OFERTOWY – stanowiący integralną część SIWZ. 6 W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia. 7 Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. 8 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie wykonania robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 9 Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym Wykonawca opracuje projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu i uzyska niezbędne opinie i uzgodnienia. 10 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186); z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: a) wypełniony zgodnie z treścią SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) „KOSZTORYS OFERTOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie określone w pkt. 8.1 SIWZ – wypełnione zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkr 12-22 – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – należy złożyć do oferty. d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. W przypadku składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach