Przetargi.pl
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w km 1+450 w miejscowości Jabłonica Polska

Powiat Brzozowski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4342645 , fax. 013 4342645
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Brzozowski
  ul. Armii Krajowej 1 1
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4342645, fax. 013 4342645
  REGON: 37044024100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzozow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w km 1+450 w miejscowości Jabłonica Polska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) W zakresie mostu: a) Demontaż istniejących, przechylonych ścianek wlotu i wylotu; b) Wykonaniu na długości murków odsłonięcia istniejącego łuku na szerokości 1m; c) Demontaż istniejącej i budowę w stalowych ściankach szczelnych ławy fundamentowej od strony dolnej wody od strony Krosna; d) Budowę nowych ścianek wlotu i wylotu; e) Wykonaniu zasypki ścianek wlotu i wylotu na wysokość 104cm od niwelety drogi f) Wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego na wysokość 100cm; g) Wykonaniu podbudowy z BA 0/25 grubości 9cm; h) Wykonaniu w/wy ścieralnej z BA 0/16 grubości 5cm; i) Montażu elementów wyposażenia. 2) W zakresie dojazdów do mostu: a) Rozbiórkę na szerokości do 1m zniszczonych warstw konstrukcyjnych oraz podmytego nasypu drogowego na długości urwiska od strony Krosna; b) Wykonaniu wykopów; c) Wykonaniu warstwy stabilizacji podłoża gruntowego cementem; d) Wykonaniu pod murem oporowym ławy fundamentowej z materaca siatkowo-kamiennego grubości 30cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową; e) Wykonaniu muru oporowego z koszy siatkowo-kamiennych oraz sukcesywnym wykonaniu zasypki wykopu na wysokość 104cm od niwelety drogi; f) Wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego na wysokość 100cm g) Wykonaniu podbudowy z BA 0/25 grubości 9cm; h) Wykonaniu frezowania istniejącej w/wy ścieralnej grubości 0-5cm dla dostosowania niwelety do stanu projektowanego; i) Montażu na szerokości jezdni geosiatki międzywarstwowej o wytrzymałości 120kN/m w obydwu kierunkach; j) Wykonaniu w/wy ścieralnej z BA 0/16 grubości 5cm; k) Wykonaniu ścieków przykrawędziowych i naskarpowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 8 000, 00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/brzozowski/starostwo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach