Przetargi.pl
Remont, modernizacja drogi gminnej nr 146031Z Buszynko – Porost – etap II

Gmina Bobolice ogłasza przetarg

 • Adres: 76-020 Bobolice, Ratuszowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobolice
  Ratuszowa 1
  76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330920558
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bobolice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont, modernizacja drogi gminnej nr 146031Z Buszynko – Porost – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont, modernizacja drogi gminnej nr 146031Z Buszynko – Porost – etap II”, w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, OPZ i SWZ oraz wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszystkie zapisy SWZ i załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie – wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną – opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 100.000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na wszystkie zdarzenia. W przypadku, gdy z treści polisy lub dokumentu ubezpieczenia nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca zobowiązany jest do napisania i podpisania na kserokopii polisy dokumentu ubezpieczenia krótkiego oświadczenia, które będzie się zawierało w następującym stwierdzeniu: ubezpieczenie zostało opłacone. Natomiast w przypadku gdy zostanie złożony oryginał polisy dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, potwierdzające, że ubezpieczenie zostało opłacone.c) zdolności technicznej lub zawodowej – gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy lub kierownika robót specjalności drogowej, posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach