Przetargi.pl
Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Jaksice, dł. 0,780 km

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3830040 w. 19 , fax. 413 832 378
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 25
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830040 w. 19, fax. 413 832 378
  REGON: 52394000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Jaksice, dł. 0,780 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Jaksice, dł. 0,780 km". Zakres robót obejmuje: 1. roboty przygotowawcze, 2. roboty ziemne, 3. podbudowy, 4. nawierzchnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w jednej z form określonych w SIWZ w wysokości 4 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiajacy nie określa warunku udziału w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną