Przetargi.pl
Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie w ramach Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni ................................

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-303 Nysa, Komisji Edukacji Narodowej 1A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774472370 , fax. 774336746
 • Data zamieszczenia: 2023-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
  Komisji Edukacji Narodowej 1A
  48-303 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774472370, fax. 774336746
  REGON: 004501963
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie w ramach Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni ................................
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie w ramach Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach