Przetargi.pl
Remont małej niecki basenu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 w Lublinie przy ul. Podzamcze 9

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont małej niecki basenu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 w Lublinie przy ul. Podzamcze 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1) roboty budowlane - plaża basenowa: 1.1. rozebranie płytek między basenem a odwodnieniem liniowym, 1.2. rozebranie kanalin odwodnienia liniowego, 1.3. rozebranie płytek na murkach basenowych, 1.4. rozebranie pasa okładziny ściennej (cokołu), 1.5. przygotowanie powierzchni po rozebraniu okładzin z oczyszczeniem, naprawą i wykonaniem hydroizolacji podłoża, 1.6. montaż płytek posadzki plaży między rynną przelewową, a odwodnieniem liniowym z zachowaniem wymaganych spadków, 1.7. montaż kanalin odwodnienia liniowego, 1.8. uszczelnienie miejsc odpływów w niecce basenowej, 1.9. uszczelnienie styków nowych okładzin z istniejącą posadzką; 2) roboty budowlane – niecka basenowa: 2.1. roboty przygotowawcze - demontaże istniejącego wyposażenia niecki, 2.2. demontaż istniejącej wykładziny basenowej w basenie rekreacyjnym, demontaż starej włókniny poliestrowej z dna basenu, 2.3. przygotowanie powierzchni niecki basenu do wyłożenia nową membrana PVC, 2.4. wyłożenie dna niecki nową włókniną poliestrową, 2.5. montaż płaskowników stalowych pokrytych membraną PVC na dnie basenu, montaż kątowników stalowych pokrytych membraną PVC na półce spocznikowej i na schodach, 2.6. montaż nowej membrany basenowej PVC w basenie i rynnie przelewowej, 2.7. wykonanie pasów torowych na dnie niecki basenu w kolorze czarnym, 2.8. dostawa i montaż lamp basenowych LED 30W, światło białe z niszą i ramką ze stali nierdzewnej, 2.9. dostawa i montaż nowych dysz dopływowych dennych w wykonaniu z tworzywa sztucznego, 2.10. oczyszczenie i montaż elementów: mocowań lin torowych, wylewek masażu karku wąskiego i szerokiego, krat ssawnych atrakcji basenowych, pokryw masaży wodno - powietrznych dennych, poręczy ze stali nierdzewnej przy schodach i drabince basenowej, 2.11. dostawa i montaż profilu przelewowego z tworzywa sztucznego oraz kratki przelewowej o szerokości 245 mm; 3) roboty budowlane – technologia basenowa: 3.1. montaż nowej stacji pomiarowo - regulacyjnej, 3.2. wykonanie przeglądu wraz z wymianą membran we wszystkich pompach dozujących, 3.3. montaż dodatkowej pompy z układem poboru oraz dozowania dwutlenku chloru, 3.4. dostawa i montaż nowych regulatorów basenowych, 3.5. wykonanie zasilenia dodatkowej pompy dozującej z istniejącej rozdzielnicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z dokumentami – dowodami, dotyczącymi oferowanych rozwiązań równoważnych, potwierdzającymi równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – w sytuacji, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokument, o którym mowa w ppkt 8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 9 stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach