Przetargi.pl
remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Wałcz (3 lokale), Mirosławiec (7 lokali) i Oleszno (1 lokal)

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-230 Szczecin, ul. Potulicka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4472000, , fax. 91 447 20 01
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2
  70-230 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4472000, , fax. 91 447 20 01
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Wałcz (3 lokale), Mirosławiec (7 lokali) i Oleszno (1 lokal)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Wałcz (3 lokale), Mirosławiec (7 lokali) i Oleszno (1 lokal). 2. Szczegółowy zakres robót stanowią Przedmiary robót - załącznik nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)- załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zamówienie jest podzielone na pięć części. Część 1 • Wałcz ul. Wojska Polskiego 85/19 • Wałcz ul. Wojska Polskiego 89/39 • Wałcz ul. Poniatowskiego 14/12 Część 2 • Mirosławiec ul. Lotnictwa Polskiego 18/14 • Mirosławiec ul. Lotnictwa Polskiego 14/14 • Mirosławiec ul. Lotnictwa Polskiego 14/11 Część 3 • Mirosławiec ul. Lotnictwa Polskiego 28/27 • Mirosławiec ul. Lotnictwa Polskiego 29/17 Część 4 • Mirosławiec ul. Lotnictwa Polskiego 37/30 • Mirosławiec ul. Lotnictwa Polskiego 37/20 Część 5 • Oleszno ul. Polna 10/5 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w STWiORB i Przedmiarach, pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku, jeśli w jakimkolwiek Przedmiarze, STWiORB lub wymaganiach Zamawiającego opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, oznacza to, że Zamawiający wymaga użycia materiałów lub urządzeń spełniających w stopniu, co najmniej takim samym wszystkie wymagania Zamawiającego, jak materiały wskazane przez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 5. Kod CPV: 45000000-7 6. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 7. Gwarancja na wykonane roboty i na materiały użyte do wykonania prac wynosi 24 miesiące, a na wmontowane urządzenia okres nie krótszy niż gwarancja producenta. IV. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w zakresie ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę jak również przez ewentualnych Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1040), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonanie wszystkich robót i usług określonych w przedmiarze robót z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) na Część I – 2.800,00 zł, 2) na Część II – 2.000,00 zł, 3) na Część III – 3.100,00 zł; 4) na Część IV – 1.200,00 zł; 5) na Część V – 1.200,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach