Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Dęblin, Grójec, Radom, Lublin, Rzeszów, Zamość

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska 26A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 011263946
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Dęblin, Grójec, Radom, Lublin, Rzeszów, Zamość
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis części zamówienia remont lokali: Dęblin, Kowalskiego 4/12,Opis części zamówienia remont lokali: Dęblin, Kowalskiego 6/2Opis części zamówienia remont lokali: Dęblin, Kowalskiego 8/4,Opis części zamówienia remont lokali: Dęblin, Kowalskiego 8/9Opis części zamówienia remont lokali: Dęblin, Rogowskiego 5/31Opis części zamówienia remont lokali: Dęblin, Urbanowicza 5/8,Opis części zamówienia remont lokali: Dęblin, Urbanowicza 15/26Opis części zamówienia remont lokali: Grójec, Laskowa 6A/26Opis części zamówienia remont lokali: Grójec, Laskowa 6A/28Opis części zamówienia remont lokali: Lublin, Nowy świat 38E/30Opis części zamówienia remont lokali: Radom, Miła 20/31Opis części zamówienia remont lokali: Radom, Sadków 1/8Opis części zamówienia remont lokali: Radom, Sadków 2/1Opis części zamówienia remont lokali: Radom, Sadków 4/18AOpis części zamówienia remont lokali: Radom, Sadków 4/25Opis części zamówienia remont lokali: Rzeszów, Miła 9C/14Opis części zamówienia remont lokali: Rzeszów, Miła 9D/15Opis części zamówienia remont lokali: Rzeszów, Strażacka 42/24AOpis części zamówienia remont lokali: Rzeszów, Wyspiańskiego 9/16Opis części zamówienia remont lokali: Zamość, Koszary 14A/1,Opis części zamówienia remont lokali: Zamość, Koszary 14A/16Opis części zamówienia remont lokali: Zamość, Koszary 14A/23Opis części zamówienia remont lokali: Zamość, Poniatowskiego 1/10Opis części zamówienia remont lokali: Zamość, Piłsudskiego 22/10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach