Przetargi.pl
Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową instalacji i wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jedlińsku”.

Gmina Jedlińsk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 213 087 , fax. 483 213 021
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlińsk
  ul. Warecka 19
  26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie
  tel. 483 213 087, fax. 483 213 021
  REGON: 67022376400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową instalacji i wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jedlińsku”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac budowlanych: • Remont pomieszczeń kuchni: wykonanie nowych ścianek GK lub miejscami murowanych zamiast istniejących, wykonanie nowych posadzek, remont wykończenia ścian istniejących, montaż sufitów podwieszanych, montaże obudów, prace wykończeniowe, jak: roboty tynkarskie, malowanie i inne wynikające z wprowadzenia elementów wentylacji. • Montaż nowej stolarki drzwiowej • Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych • Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. • Wykonanie przebudowy istniejącej instalacji c.o. • Wykonanie remontu instalacji gazowej • Wykonanie przebudowy instalacji wentylacji • Wykonanie nowej instalacji elektrycznej • Wykonanie nowej instalacji niskoprądowej: detekcji gazu, instalacji kontroli dostępu. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH a) Piwnica • Remont istniejących ścian fundamentowych od wnętrza, wykonanie pionowej izolacji ścian systemem szlamów uszczelniających • Wykonanie i zabezpieczenie przebić instalacyjnych • Planowane prace obejmują remont i docieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniach piwnicy. • Wykonanie ścianek działowych murowanych, • Wykonanie i uzupełnienie tynków wewnętrznych • Docieplenie powierzchni stropu nad piwnica pod pomieszczeniami chłodni. • Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach piwnicy, wymiana stolarki okiennej. • Wykonanie okładzin ściennych i posadzek z materiałów zmywalnych nienasiąkliwych łatwych do utrzymania w czystości. • Zabezpieczenie przejścia instalacyjnego w pomieszczeniu magazynu do REI 120 poprzez wykonanie systemowej obudowy z płyt silikatowo- cementowych oraz wykonanie drzwi rewizyjnych. • Wydzielenie w piwnicy pomieszczenia wentylatorowni. • Wydzielenie pomieszczenia instalacyjnego - rozdzielni elektrycznej wykonanie systemowej obudowy stropu do REI120 b)PARTER • Skucie istniejących warstw wykończeniowych posadzek • Wykonanie przebić instalacyjnych • Wykonanie nowych warstw posadzek • Wykonanie i zabezpieczenie przebić instalacyjnych • Wykonanie ścianek działowych murowanych, • Wykonanie obudów szachtów instalacyjnych • Wykonanie i uzupełnienie tynków wewnętrznych • Docieplenie powierzchni stropu nad piwnica pod pomieszczeniami chłodni. • Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach, • Wykonanie okładzin ściennych i posadzek z materiałów zmywalnych nienasiąkliwych łatwych do utrzymania w czystości. • Wykonanie sufitów podwieszanych modułowych w pomieszczeniach parteru. c) PIĘTRO • Wykonanie przejść instalacyjnych i obudów szachtów instalacyjnych • Wykonanie szachtów murowanych z bloczków wapienno-piaskowych wg projektu konstrukcji • -wykonanie tynków cementowo -wapiennych na powierzchni szachtów oraz w miejscu uszkodzeń, • Wykonanie gładzi odmalowanie powierzchni d) ELEWACJA: • Rampa dla niepełnosprawnych • Wyprowadzenie przejść instalacyjnych oraz szachtu instalacyjnego • Odtworzenie fragmentów elewacji w miejscach przejść instalacyjnych • Odmalowanie elewacji • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego nad wejściami do budynku • Wykonanie daszków nad wejściami do budynku e) WNĘTRZA: • wymiana istniejących posadzek • wykonanie nowych okładzin ściennych • wykonanie nowych powłok malarskich • wykonanie sufitów podwieszanych • wymiana stolarki wewnętrznej g) Wyposażenie pomieszczeń kuchni. Informację, dot. instalacji zawarto w dokumentacji na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt architektoniczno-budowlany, wykonawczy, STWiOR oraz przedmiar.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 6.2 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000.00 PLN 6.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 6.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku nr konta: 06 9132 0001 0000 0433 2000 0030 z adnotacją: Wadium na: Remont kuchni- stołówki ZSP Jedlińsk Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.5 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 6.7 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) na podstawie, którego będzie możliwe wymaganie zapłaty kwoty wadium. 6.8 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 6.10 Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.14. 6.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.15 Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 6.16 Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 5 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. 7.16 Oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. W formularzu należy podać m.in.:  zaoferowany okres gwarancji w miesiącach, z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 60 miesięcy, b) pełnomocnictwo – o ile dotyczy; c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument, o którym mowa w pkt 5.1.4 - o ile dotyczy, d) wadium, o ile jest wniesione w formie niepieniężnej. 7.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; b) Gmina Jedlińsk, ul Warecka 19, Jedlińsk 26-660 OFERTA – Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową instalacji i wyposażeniem - w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jedlińsku”. c) Nie otwierać przed dniem 14.06.2019 r., do godz. 10:30. 7.18 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty/opakowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach