Przetargi.pl
Remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, Sidorska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833433767 , fax. 833433767
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
  Sidorska 30
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833433767, fax. 833433767
  REGON: 61090889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: htts://spzoibialapodlaska.bip.e-zeto
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej. 2. Na przedmiot zamówienia, określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy robót: 1) Roboty budowlano-remontowe: a) roboty remontowe pomieszczeń parteru 2) Roboty sanitarne pomieszczeń parteru i piwnicy a) instalacja c.o., b) instalacja wodociągowa, 3) Roboty elektryczne pomieszczeń parteru i piwnicy; 4) Instalacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń parteru i piwnicy oraz zmywalni. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 2. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP powinien złożyć wraz z w/w oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 7 do SIWZ. 3. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w ust. 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach